Udredning af psykologisk problemstilling med arbejdsmarkedsrettet fokus

En psykologisk udredning er fokuseret mod vurdering af borgerens intellektuelle, kognitive funktioner, personlighedsmæssige ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet samt vurdering af behov for yderligere behandling herunder eventuelt psykoterapeutiske behandlingsforløb.

Tilbage til oversigt for Arbejdsfastholdelse og -rehabilitering​

Psykologisk Udredni​ng

En psykologisk udredning kan, afhængig af problemstillingen, være første undersøgelse eller være anden undersøgelse efter f.eks. en lægelig undersøgelse. Undersøgelsen består af samtale- og testforløb med borgeren. Testforløbet anvender relevante personlighedspsykologske- og neuropsykologiske tests, der udvælges afhængigt af opgavens karakter og borgerens funktionsniveau.


Der sendes en beskrivelse til henviser med kopi til egen læge, hvor der bl.a. tages stilling til:
  • Hvad betyder de beskrevne forhold for borgerens muligheder og begrænsninger i forhold til arbejde eller uddannelse?
  • Er der problemer, som kan afhjælpes eller bedres af behandling eller anden form for støtte?
  • Hvilken prognose kan forventes ved en mulig indsats?

Forskellige typer af psykologiske udredninger

  1. Psykologisk udredning med kognitiv funktionsundersøgelse. Lægger særlig vægt på belysning af eventuelle kognitive problemer, f.eks. intelligens, hukommelse, koncentration, indlæringsevne m.v.
  2. Psykologisk og neuropsykologisk undersøgelse belyser følger efter hjerneskader og kan desuden anvendes, hvor der er mistanke om organisk hjerneskade. Undersøgelsen indeholder en omfattende testning af de kognitive funktioner. I undersøgelsen lægges vægt på betydningen for borgerens funktionsevne i forhold til arbejdsmarkedet.
  3. Psykologisk undersøgelse med personlighedsvurdering lægger særlig vægt på udredning af personlighedsmæssige problemer, bl.a. angst, depression, personlighedsforstyrrelser og traumer. Hvad angår diagnoser konfereres psykologisk undersøgelse med psykiater.
Bemærk:
Gennemføres undersøgelsen i borgerens eget hjem beregnes kørselstillæg.

Psykologisk Vurdering og Skøn

​Når der ikke ønskes en egentlig psykologisk undersøgelse er der mulighed for kortere psykologisk vurdering eller skøn. De bruges ofte i forbindelse med behandlingen af ressourceforløb, sygedag­pengesager, revalideringssager eller lignende.


Psykologisk vurdering

Her beskrives psykologens vurdering af borgeren, med udgangspunkt i rejste specifikke spørgsmål fra henviser, der kan relatere sig til borgerens evne til at indgå i behandling, hvilken type behandling, der tilrådes, skånehensyn og udviklingsmuligheder.  En vurdering kan både udarbejdes i forbindelse med et igangværende forløb, efter afsluttet forløb eller for henviste personer, som psykologen ikke kender i forvejen.  Tidsforbruget hos psykologen er for personer, som psykologen ikke kender i forvejen typisk 4 timer til samtale, fordelt over 2 eller 3 fremmøder.

Psykologisk skøn

Her beskrives og sammenfattes de i sagen foreliggende psykologfaglige akter. Psykologskønnet er ikke baseret på et forudgående samtaleforløb.

Redaktør