Tværfaglig indsats for tilbagevenden til arbejdsmarked

​Når borger er sygemeldt og uden beskæftigelse kan vi være med til at give sagsbehandler afklaring af ansættelsesmuligheder og arbejdsevnen. Borger får samtidig redskaber til at håndtere fremtidig arbejdssituation med sine helbredsmæssige gener. Målet er at afklare, hvilke arbejdsfunktioner borger kan varetage og skabe holdbare løsninger.

Den individuelt tilrettelagte håndholdte indsats vil på baggrund af en udredning opsætte konkrete mål. Indsatsen kan i princippet se meget forskellig ud, men vil typisk består i de nedenfor beskrevne elementer. Indsatsforløb aftales for 3 måneder ad gangen fulgt af en orientering, hvor der kan tages stilling til forlængelse.
 
En indsats indeholder:
 1. En tværfaglig udredning:
  • Med grundig og fokuseret gennemgang af social- og arbejdshistorie, klinisk lægelig undersøgelse og gennemgang af helbred og sygehistorie.
  • På baggrund af udredningen udarbejdes rapport, der indeholder resume, konklusion og  forslag til indsatsplan, som sagsbehandler godkender før igangsættelse.

 2. En tværfaglig indsats:
  Den tværfaglige indsats planlægges og justeres løbende, og er konkret målrettet mod de behov der vurderes som mest relevante. Der vil altid være tilknyttet en gennemgående koordinator oftest en socialfaglig eller en fysioterapeut.
  Typisk kan der være tale om:
  • Fysioterapeutisk vejledning om ergonomi, træning samt støtte til håndtering af belastninger. Der vil være løbende kontakt med fysioterapeuten for at sikre inkorporering i dagligdagen.
  • Psykoedukation til håndtering af egen situation ved psykolog.
  •  Virksomhedsrettet aktivitet. Ud fra borgers ressourcer og interesser findes egnet virksomhed, hvor der løbende iværksættes relevante justeringer og tilpasninger af arbejdsrytme og opgaver og med afholdelse af rundbordssamtaler. 
  • Borger får rådgivning af socialfaglig konsulent, læge, fysioterapeut, psykolog og/eller psykiater.
  • Status til sagsbehandler efter 3 måneder, hvis andet ikke er aftalt. Indsatsen afsluttes med samlet rapport med konklusion og forslag til fortsatte planer.
Målgruppe:
Borgere uden job, der risikerer ikke at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet.
 
Forløb:
Borger kontaktes indenfor 1 uge mhp. aftale af startdato.
Redaktør