Økonomi i 2021

​Kommuneaftalen

I starten af 2021 blev kontrakten med kommunerne revideret, og der blev aftalt højere priser på ydelserne fra Socialmedicinsk Center. Dette har betydet en bedre balance i regnskabet, hvilket også kan ses på årets resultat, der lander på et underskud på 1,4 mio. kr. Dette er betydeligt mindre end foregående år, hvor underskuddet har været oppe på 11 mio. kr.

I den reviderede kontrakt er der indbygget en incitamentsstruktur, og det har medført et stort arbejde at sikre data og optælling af disse ydelser, så der kan faktureres korrekt.

Året har ikke været så præget af Corona som 2020, men der har dog været noget fravær. Fraværet har både været på grund af sygdom og på grund af karantæne. I karantæne har det været muligt at lave sagsbehandling, men i sagens natur har det ikke været muligt at afholde møder i kommunerne, eller se patienter, da vi ikke har brugt virtuelle møder i samme omfang som 2020. Dette har resulteret i et træk på vores vikarkorps i disse situationer. 

Regionalfunktionen

Aktiviteterne på SMR har ikke været mærkbart præget af Corona. Der har været lidt udskudte aktiviteter fra 2020 som er skubbet ind i 2021 og har givet lidt højere aktivitet, men dette er blevet klaret inden for budgettet. Regnskabet lander tæt på balance med et underskud på 0,1 mio. kr.

Center for Komplekse Symptomer

CKS fik i 2021 overført ca. 2,6 mio. kr. i ubrugte lønmidler fra 2020. Det har p.gr. af udfordringer med rekruttering ikke været muligt at bruge disse midler i 2021. Det er dog lykkedes at bruge ca. 0,8 mio, således at CKS kommer ud af 2021 med et overskud på 1,8 mio. kr. Disse midler er overført til 2022.

​Projekter, forskning & udvikling

Projektorganisationen har fået overført ca. 3,5 mio. kr. fra 2020. 2021 i sig selv var et regnskabsår i balance, hvor årets drift gik i nul. Der er således stadig ca. 3,5 mio. kr. til aktiviteter. Disse midler forventes investeret i faglige aktiviteter indenfor socialmedicin i løbet af 2022.

Center for voldsramte

Center for voldsramtes drift er meget stabil, og med meget få driftsudgifter. Der er ved årets udgang 1 overlæge samt en sekretær aflønnet i Centeret. Der har været en socialfaglig, men stillingen har stået ledig en del af året.  Bevillingen kan lige knap dække lønudgifterne til alle 3 fagligheder, men med den ledige stilling er der skabt balance i regnskabet. 

Redaktør