Årsberetning for Socialmedicinsk Center 2021

2021 blev endnu et godt, men også usædvanligt år for Socialmedicinsk Center. Et år fyldt med mange, spændende udfordringer.​

Året kort

​​Helt overordnet har vi arbejdet videre med at udvikle vores afdeling på alle planer. Dels fik vi i starten af året implementeret en ny struktur i Socialmedicinsk Klinik, så afsnittet nu er organiseret i 4 samarbejdende teams, mod tidligere blot ét. Dels fik Socialmedicinsk Center ny chef, idet Sven Viskum gik på pension og overlod roret til undertegnede. Endelig kom Covid-19 også til at fylde meget igen i år, hvor vi, som resten af samfundet, atter måtte navigere gennem skiftende restriktioner og retningslinjer.

Kerneopg​averne i 2021

Her ved årsskiftet kan det konkluderes, at vi er kommet i mål på mange områder, og ikke mindst har vi løst vores kerneopgaver. I centeret beskæftiger vi os med mennesker, der står på kanten af arbejdsmarkedet på grund af funktionsproblemer, som kan have mange forskellige, bio-psyko-sociale årsager. Vores opgave er at hjælpe disse borgere bedst muligt med at få afklaret deres situation i forhold til funktionsevne, arbejdsevne og fremtidig arbejdsmarkedstilknytning. I bund og grund handler det om at sikre, at vores indsats bidrager bedst muligt til den mest optimale rehabilitering for vores patienter.

Og det gør vi faktisk godt: I 2021 viste to tilfredshedsundersøgelser, foretaget blandt henholdsvis patienter og kunder, at begge grupper er særdeles tilfredse med det arbejde, som vi udfører.

​Bedre registrering og rapportering

I løbet af andet halvår 2021 har vi udviklet og idriftsat en række værktøjer i SAS til bearbejdning af data med henblik på løbende optimering af både forskning, udvikling og drift baseret på indsamling af informationer via Sundhedsportalen, SocMed, Mediconnect og Planday. Herved kan vi sikre en mere ensartet dataindsamling og rapportering, og har samtidig søgt at eliminere evt. manuelle fejl mest muligt.

Resultatet er mere præcise rapporter til ledelsen og bedre styringsredskaber i den administrative planlægning af arbejdsgangene. Desuden har vi udviklet en rutine til generering af månedlige faktureringsrapporter, der kan sendes direkte til regionens debitorkontor, som udsender regninger til kommunerne på baggrund af disse rapporter. Herved får vi også forbedret kontrol på dette område. Indførelsen af SAS medfører desuden, at der frigøres administrative ressourcer, der før har været brugt på at lave rapporter og faktureringer.​

Forskning og udvikling i Socialmedicinsk Center

Et af mine mål som ny leder af Socialmedicinsk Center er, at få gjort socialmedicin mere tilgængelig: Det skal være naturligt for både medier, politikere, kommuner, erhvervsliv, borgere og andre aktører i samfundet at trække på socialmedicinsk ekspertise. Det kræver naturligvis, at vores ekspertise konstant udvikles, og derfor har vi i 2021 styrket vores forskningsenhed med øget fokus internt: Flere lægetimer er afsat, der er tilført sekretærbistand, organiseringen er blevet forbedret og endelig er det økonomiske råderum blevet øget.

Vi har opstartet et udviklingssamarbejde med Aarhus Universitetshospitals afdeling for Funktionelle Lidelser, og fået 2 spændende ph.d.-studier skudt i gang. Dertil er endnu 2 ph.d.-studier samt en socialmedicinsk historisk doktordisputats lagt i pipelinen med opstart i 2022. Sideløbende skal vi desuden i højere grad formidle vores ekspertise og brande Socialmedicinsk Center i omverdenens bevidsthed som stedet, hvor socialmedicinen udvikles.​

Socialmedicinsk Center som arbejdsplads

Internt har vi haft fokus på vores fælles mission, vision, strategi og værdigrundlag i løbet af året. Det er vigtigt at vi løbende sikrer, at alle i Socialmedicinsk Center arbejder ud fra samme professionelle mindset mod et tydeligt, fælles mål. I efteråret holdt vi derfor et 2-dages internat, hvor vi gik i dybden med dette gennem workshops, diskussioner og oplæg. Konklusionerne herfra har allerede medført optimeringer, helt i tråd med vores tradition for sammen at identificere og løse problemer.

Region Hovedstaden udfører hvert 3. år en omfattende arbejdspladsvurdering, hvor arbejdsmiljøet i hele regionen undersøges systematisk på alle niveauer. Seneste vurdering blev foretaget i foråret 2021, og her var resultatet, at Socialmedicinsk Center adskiller sig positivt på rigtig mange områder. Som ansatte er vi meget tilfredse med vores arbejdsplads, f.eks. når det gælder indflydelse og udvikling, faglig kvalitet, godt kollegaskab, anerkendelse og støtte fra ledelsen, samarbejde på tværs af faggrupper, ergonomiske forhold og tillid. Den årlige trivselsmåling lokalt i centeret viste desuden også overvejende gode takter.

Læs mere om året i afdelingen

​Socialmedicinsk Klinik

For Socialmedicinsk Klinik har 2021 været et spændende år, som primært har været præget af implementeringen af vores nye teamstruktur.

Læs årsberetningen for Socialmedicinsk Klinik her​

Center for Komplekse Symptomer​

2021 har været et godt og produktivt år for afsnittet. Trods tilbagevendende Corona-udfordringer og flere udskiftninger i lægegruppen har vi opretholdt en stabil klinisk drift med gode arbejdsgange, og har fået igangsat flere udviklingsprojekter.​

Læs årsberetningen for Center for Komplekse Symptomer her​​​

​Tak for 2021

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle vores samarbejdspartnere, kunder og øvrige interessenter for det år, der nu er gået. Det har været både konstruktivt og udbytterigt. Samtidig skal også lyde en stor tak til alle centerets medarbejdere, der har ydet en formidabel indsats gennem 2021. Tak.

Jan Renneberg
Cheflæge
Socialmedicinsk Center

​​​​Socialmedicinsk Center

Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital er en del af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Centeret består af 4 afdelinger samt en forskningsenhed:

 • ​SOCIALMEDICINSK KLINIK​
  udreder borgere henvist fra jobcenteret og regionale patienter henvist fra sundhedsfaglige og fagforeninger, samt varetager sundhedskoordinatorfunktionen i kommunernes rehabiliteringsteams.

 • CENTER FOR KOMPLEKSE SYMPTOMER
  er et tilbud til patienter med komplekse symptomer, herunder funktionelle lidelser, samt helbredsangst.

 • REHFA
  tilbyder specialiserede ydelser inden for udredninger og arbejdsfastholdelsestiltag til offentlige virksomheder, især kommuner.

 • CENTER FOR VOLDSRAMTE
  hjælper voksne, som har været udsat for vold i nære relationer. Centeret rådgiver desuden fagprofessionelle fra hele landet.

 • SOCIALMEDICINSK FORSKNINGSCENTER

Centeret tilbyder såvel tværfaglige udredninger som behandlingsforløb. Der er pt. ansat ca. 63 læger, 4 fysioterapeuter, 5 psykologer, 6 socialfaglige, 15 lægesekretærer, 1 forsker, 1 økonom, 1 kommunikationsmedarbejder og 1 assistent.​​ Flere nyheder

Redaktør