Sammenhæng mellem ADHD eller ADD i ungdommen og fremtidig uddannelse og beskæftigelse

​Hovedparten af de tidligere studier i emnet har hovedsageligt fokuseret på negative konsekvenser ved ADHD-diagnosen, så vores formål er at undersøge hvilke faktorer, der positivt kan påvirke udviklingen i ungdomsårene, for derved at give bedre redskaber til sundhedspersonale, pædagoger, lærere og pårørende.

Marie Sturesson, Thomas Lund, Lilli Kirkeskov, Merete Labriola

Baggrund og formål

Hovedparten af de tidligere studier i emnet har hovedsageligt fokuseret på negative konsekvenser ved ADHD-diagnosen, så vores formål er at undersøge hvilke faktorer, der positivt kan påvirke udviklingen i ungdomsårene, for derved at give bedre redskaber til sundhedspersonale, pædagoger, lærere og pårørende. En bedre belysning af hvilke faktorer, der hjælper senere i livet, forventes at kunne understøtte arbejdet med at udjævne den sociale ulighed mellem ADHD-patienter og den almene befolkning. Formålet er: at kortlægge socio-demografiske og sociale karakteristika blandt unge med ADHD/ADD i Danmark, at belyse hvordan unge, der har fået stillet diagnosen ADHD/ADD, klarer sig i forhold til efterfølgende uddannelse og beskæftigelse og at identificere faktorer, som har betydning for hvordan unge med ADHD / ADD klarer sig i uddannelsessystemet, mhp. at pege på potentielt foranderlige faktorer, som gennem intervention kan bidrage til at forbedre deres uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Metode
Projektet er baseret dels på et litteraturstudie og dels på kvantitative forskningsmetoder.  Forskningsspørgsmålene søges besvaret ved gennemførelse af et systematisk litteraturstudie udført i henhold til standardiserede guidelines og ved analyser af en eksisterende og nye data (spørgeskema- og register-data fra FOCA-kohorten). I 2019 er der primært arbejdet på litteraturstudiet, som planlægges færdiggjort i løbet af 2020.

Redaktør