Redskabet “Funktionsevne på arbejdet”

​Projektets formål er at evaluere redskabet ”Funktionsevne på arbejdet” (The Work Role Functioning Questionnaire – WRFQ 2.0), i en dansk arbejdsmarkedskontekst til brug i forbindelse med medarbejdere, der er tilbage i arbejde efter en længere sygefraværsperiode.

Thomas Lund, Merete Labriola

Baggrund og formål

Projektets formål er at evaluere redskabet ”Funktionsevne på arbejdet” (The Work Role Functioning Questionnaire – WRFQ 2.0), i en dansk arbejdsmarkedskontekst til brug i forbindelse med medarbejdere, der er tilbage i arbejde efter en længere sygefraværsperiode. Evalueringen fokuserer på redskabets psykometriske egenskaber og dets anvendelighed som dialogværktøj for ledere og arbejdsmiljøprofessionelle i forbindelse med identifikation af særlige problemområder og relevante indsatsområder i sikringen af tilbagevendte medarbejderes fortsatte fastholdelse i arbejde.

Redskabet kan identificere, hvilke krav i arbejdet der skaber problemer, og derved kan der tilrettelægges tiltag på arbejdspladsen og i processen efter TTA, der bedre tager hensyn til den enkeltes funktionsevne. Værktøjet kan dermed være en hjælp for både lederen og medarbejderen i forhold til planlægning af den fortsatte opstart i virksomheden. På denne måde vil redskabet kunne anvendes til at screene problemområder på individ- og arbejdspladsniveau. Desuden kan redskabet bruges til at evaluere indsatsen på arbejdspladsniveau samt indgå i forskningsprojekter om TTA og arbejdsfunktionsevne.

Metode
Spørgeskema besvares ved 3 tidspunkter af 100 personer der er vendt tilbage efter mindst 4 ugers sygemelding. Der analyseres for test re-test reliabilitet på de indsamlede danske data ved T0 (4 uger efter første fremmøde på ATE) og igen efter 5-6 uger (T1) gennemføres for at undersøge redskabets målenøjagtighed. Virkemidlets evne til at detektere ændring over tid, også kaldet responsiveness testes på baggrund af data indsamlet ved T0 og T2 (12 uger efter T0). Test re-test samt ændring over tid, illustreres som den gennemsnitlige forskel mellem data indsamlet ved T0 og T1 henholdsvis T2som funktion af gennemsnittet af de to dataindsamlinger (visualiseres ved anvendelse af Bland-Altman plots). På baggrund af den grafiske fremstilling af datas fordeling vurderes og testes hypotesen om at virkemidlet ingen måleusikkerhed har samt er i stand til at registrere en ændring mellem T0 og T2, enten ved hjælp af en parret t-test eller Wilcoxons signed rank sum test.

Finansiering Projektet er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden

Samarbejdspartnere Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning.

Redaktør