Arbejdsmarkedstilknytning blandt patienter med terminalt nyresvigt

Et dansk registerstudie

Kirkeskov L, Lund T, Christensen KB, Buus NH, Carlsen R

Baggrund og formål

Nedsat nyrefunktion rammer 10-15% af den voksne befolkning, mens terminalt nyresvigt med behov for dialyse­behandling eller nyretransplantation ses hos 0,1%. Dette svarer til, at godt 5.500 personer på et givet tidspunkt lider af terminalt nyresvigt. Hvert år foretages ca. 250 nyretrans­plantationer. Nyresvigt nedsætter livskvaliteten og medfører herunder vanskeligheder med at opret­hol­de en tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilstanden medfører således ikke kun store omkost­ninger til behandling, men også betydelige omkostninger i form af tabt arbejdskraft/fortjeneste.  

Flere udenlandske studier viser, at en betydelig andel af patienter med terminalt nyresvigt ikke er i beskæftigelse, men i Danmark er der meget få oplysninger omkring sygefravær og beskæftigel­ses­grad for personer med nyresvigt.  I dette studie undersøges arbejdsmarkedstilknytningen blandt personer med nyresvigt i Danmark sammenholdt med den almindelige danske befolkning. Desuden undersøges om alder, køn, socioø­ko­nomisk status, (indkomst og uddannelse), tidligere fag og beskæftigelse, har betydning for arbejds­­markeds­tilknytningen for patienter med terminalt nyresvigt i Danmark.


Metode

Studiet er et registerstudie, hvor vi tager udgangspunkt i patienter med nyresvigt registreret i Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, DNSL fra 2000 og frem. DNSL er et register omfattende alle med terminalt nyresvigt fra 1990 og frem. Data kobles til data fra DREAM-databasen, data fra Den Registerbaserede Arbejdsmarkedsstatistik (RAS) på Danmarks Statistik og data fra Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen.


Finansiering: Studiet har opnået støtte fra Augustinusfonden.

Samarbejdspartnere: Nyremedicinsk, Århus Universitetshospital, Biostatistisk Enhed, KU og Socialmedicinsk Center, BBH-FRH.

Tidsplan:  Projektet forventes færdigt i juni 2021

Redaktør