​​

Sådan behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med din omvisitering

​Region Hovedstaden skal i medfør af databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som kan henføres til en identificerbar fysisk person. 

Indsamling og anvendelse, af oplysninger

Region Hovedstaden indsamler og anvender personoplysninger om dig til brug for din omvisitering. En del af disse oplysninger har karakter af følsomme personoplysninger, idet de vedrører dit helbred. Blandt andet anvendes oplysninger fra din eksisterende sundhedsjournal.
 
Oplysningerne indsamles og anvendes for at du kan få den rigtige behandling i Sundhedsvæsenet. Herudover registreres de, for at visitationen kan dokumenteres, og for at du kan varetage dine rettigheder som patient. Du har altid mulighed for at bede om indsigt i og om berigtigelse af de oplysninger, vi har registreret om dig.

Viderebehandling og videregivelse

Dine personoplysninger vil af Region Hovedstaden kunne blive anvendt til relaterede forvaltnings- og myndighedsformål, herunder til statistik og til generel planlægning og tilrettelæggelse af Region Hovedstadens sundhedstilbud. Oplysningerne vil også kunne blive anvendt til arkivformål, blandt andet med henblik på bevarelse for eftertiden. 
 
Oplysningerne vil kunne blive videregivet til andre myndigheder med henblik på varetagelse af deres forvaltnings- og myndighedsformål, herunder forebyggelse, sociale sagsbehandling, statistik, planlægning på sundhedsområdet, tilsyns- og kontrolvirksomhed med Region Hovedstaden og arkivformål. 
 
Dine personoplysninger kan videregives til andre dataansvarlige, når disse i medfør af dansk ret eller EU-retten har hjemmel i lovgivningen til at bruge oplysningerne til varetagelse af deres forvaltningsformål og/eller myndighedsbehandling. For eksempel vil dine personoplysninger kunne videregives til et hospital i en anden region, hvis du modtager eller skal modtage behandling dér. 

Databehandlingsgrundlag

Indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger har hjemmel i dansk ret, særligt i sundhedslovgivningen, herunder afsnit VI om sygehusydelser, og er forenelig med databehandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 af 27. april 2016), særligt artikel 6, stk. 1, litra c (behandling, som er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse) og g (behandling, som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse). For så vidt angår følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger, er indsamlingen og anvendelsen forenelig med reglerne i artikel 9, stk. 2, litra g, h og j, jf. databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) § 7, stk. 3 og 4, §§ 10-12. Du finder de for Region Hovedstaden yderligere relevante regler om indsamling, anvendelse og videregivelse af oplysning til brug for din sundhedsbehandling mm. i databeskyttelsesloven, sundhedsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018 med senere ændringer) og autorisationsloven (lovbekendtgørelse nr.  nr. 1141 af 13/09/2018 med senere ændringer) samt de til disse love tilhørende bekendtgørelser.

Region Hovedstadens persondatapolitik og dine rettigheder

For yderligere oplysninger om anvendelse og opbevaring af dine personoplysninger samt dine rettigheder, herunder mulighed for at klage over databehandlingen, henvises til Region Hovedstadens persondatapolitik, som du finder her.

Databeskyttelsesrådgiver 

Hvis du har flere spørgsmål om dine rettigheder eller andre databeskyttelsesrelaterede spørgsmål, kan du kontakte regionens databeskyttelsesrådgiver (DPO eller Data Protection Officer): 
 
Birgitte Hagelskjær Nielsen 
Region Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 
Redaktør