Frit sygehusvalg

​​​​​

​Når lægen har vurderet, at du har behov for behandling på et hospital, kan du selv vælge, hvilket offentligt hospital eller privat specialhospital med driftsoverenskomst med regionerne, du vil behandles på.

Vælger du at blive behandlet på en afdeling på et offentligt hospital uden for Region Hovedstaden, kan den afdeling, som du har valgt, dog afvise at modtage dig, hvis der ikke er plads.

Det frie sygehusvalg gælder både, når du henvises til indlæggelse og til ambulant behandling samt genoptræning. Mulighederne for frit valg til højt specialiserede afdelinger afhænger dog af din sygdom.

Du får råd og vejledning af den læge, som henviser dig. Din praktiserende læge eller speciallæge kan sende en henvisning direkte til det hospital, du har valgt.​

I få tilfælde kan der ikke vælges:

  • ​Hvis du pludseligt bliver syg og har brug for akut behandling uden forudgående lægehenvisning. Du vil da blive bragt til nærmeste hospital med ambulance.
  • Hvis hensynet til dig som patient taler for det, kan muligheden for at vælge psykiatrisk behandlingssted begrænses.
  • Hvis du har valgt en højt specialiseret afdeling og din sygdom ikke kræver behandling på dette niveau.​

Udvidet frit sygehusvalg

Du har mulighed for at vælge at blive hen­vist til undersøgelse og/eller behandling på et privat hospital eller en privat klinik her i landet eller i udlandet, hvis Region Hoved­staden ikke kan tilbyde dig forundersøgelse, herunder diagnostisk undersøgelse, og behandling inden for 1 måned, på enten et af regionens hospitaler eller et af regionens samarbejdssygehuse.

Det er en betingelse, at der er indgået aftale mellem det private hospital eller den private klinik og Danske Regioner om den under­søgelse eller behandling, som du skal have foretaget.

Ventetiden på behandling på det private hospital eller den private klinik må desuden ikke være længere end ventetiden på regio­nens hospitaler eller på regionens samar­bejdssygehuse.

  • Du kan se Region Hovedstadens samarbejds­sygehuse på regionens hjemmeside ​www.regionhovedstaden.dk.

Hvis hospitalet ændrer datoen for en plan­lagt operation, f.eks. fordi hospitalet aflyser operationen, har du også mulighed for at vælge behandling på et privat hospital. Det er også i dette tilfælde en beting​else, at der er indgået aftale om den behandling, som du skal have.

Du kan se hvilke private hospitaler og private klinikker, der har indgået aftale med Danske Regioner, på foreningens hjemme­side www.sygehusvalg.dk. Her kan du også se, om der er indgået aftale om den under­søgelse eller behandling, som du skal have foretaget.

Du skal henvises hertil af Region Hovedstadens Centrale Informations-og Rådgivnings­enhed. Du får nærmere oplysninger om dine konkrete muligheder for at vælge behand­lingssted i forbindelse med, at hospitalet oplyser dig om, hvornår hospitalet kan under­søge, behandle og/eller operere dig. Du kan få yderligere oplysninger om ordningen ved henvendelse til Region Hovedstadens Cen­trale Informations-og Rådgivningsenhed.

Du skal være opmærksom på, at hvis du væl­ger at blive henvist til et offentligt hospital uden for Region Hovedstaden eller et privat behandlingssted her i landet eller i udlandet, må du selv sørge for transporten til under­søgelsen eller behandling.

Redaktør