Klinisk Etisk Udvalg

​Formål, organisering og opgaver.

Formål

Formålet med Klinisk Etisk Udvalg erat patienter og pårørende oplever etisk ansvarlighed i mødet med Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 
at personalet uddannes og bevidstgøres om klinisk etiske problemstillinger, således at deres beslutningsgrundlag styrkes i konkrete etiske dilemmaer,
at skabe debat og dialog på hospitalet om klinisk etiske dilemmaer
Opgaver

1. Klinisk Etisk Udvalg skal sikre at hospitalspersonalet undervises og uddannes i klinisk etik, herunder:

 • søge at være debatskabende om etiske spørgsmål på hospitalet, herunder at formidle viden om etiske spørgsmål i hospitalets interne personale- og nyhedsbreve, på Inside osv.
 • stille værktøjer og metoder til rådighed for drøftelser i afdelingerne
 • arrangere temadage/kurser/debatmøder for hospitalets personale med fokus på etiske problemstillinger 
 • uddanne og bevidstgøre hospitalspersonalet om klinisk etik, herunder eventuelt at udarbejde etiske guidelines

2. Klinisk Etisk Udvalg skal rådgive og vejlede i klinisk etiske spørgsmål, her-under:

 • virke som rådgivende instans i forhold til løsning af etiske dilemmaer, og støtte kolleger i relation til konkrete sager, hvor der skal træffes etiske valg
 • drøfte eventuelle etiske aspekter, i relation til hospitalets brug af ny medicinsk teknologi
 • facilitere casebaserede og andre drøftelser af "dagligdags" etiske problem-stillinger i de kliniske og parakliniske afdelinger.

3. Klinisk Etisk Udvalg skal oplyse om standarder for hospitalsetik samt lovkrav på området, herunder:

 • synliggøre det juridiske fundament som hospitalspersonalet arbejder på i forbindelse med etik og adfærd (Sundhedsloven m.m.)
 • styrke kendskabet på hospitalet til de etiske råd og komitésystemer, der er knyttet til sundhedsarbejde og sundhedssystemer (fx Etisk Råd, Det Etiske Råd indenfor sygepleje, Lægeforeningens Etiske Udvalg, Videnskabs Etisk Komité og Kliniske Etiske Komiteer i Danmark)

Organisering

Udvalget sammensættes således:

1 vicedirektør (formand)
3 repræsentanter fra afdelingsledelserne
2 repræsentanter fra afsnitsledelserne
3 medarbejderrepræsentanter
1 patientvejleder
1 hospitalspræst

Medlemmer udpeges for en 2-årig periode, dog således at kun ½-delen af udvalgets medlemmer udskiftes efter de første 2 år a.h.t., kontinuitet i udvalget. For konkret sammensætning af udvalget henvises til Bilag 1.

Udvalget sekretariatsbetjenes af Direktionssekretariatet.

Udvalget refererer til Kvalitetsrådet, og afrapporterer årligt hertil om sine aktiviteter.

Møder

Udvalget mødes 4 gange årligt á 1½ times varighed (én gang i kvartalet). Herudover stiller udvalget sig til rådighed for drøftelser i afdelingerne, samt afholder en årlig te-madag.

Udvalgets opgaver er, at:

 • Give feedback til medarbejdere/ledelser for at belyse handlingens værdiforankring, konsekvens og signalværdi
 • Stille viden og ressourcer til rådighed for afdelinger, som ønsker at drøfte etiske aspekter og problemstillinger i den kliniske hverdag
 • Oplyse og bevidstgøre sygehuspersonalet om etik og etiske udfordringer.
 • Arrangere seminarer og workshop om etiske dilemmaer
 • Skabe debat og dialog om etiske spørgsmål og dilemmaer i og uden for hospitalet
 • Tilbyde vidensdeling og erfaringsudveksling og foreslå implementering af metoder til refleksion af etiske dilemmaer
 • Tilbyde sparring i forhold til etiske dilemmaer i forbindelse med udarbejdelse og anvendelse af retningslinier
 • Udvalget stiller sig til rådighed for Direktionen / ledelserne i forbindelse med etisk beslutningstagen.
 • Styrke kendskabet til etiske råd og komitesystemer, der er knyttet til sundhedsarbejdet og sundhedssystemer


Redaktør