Ofte stillede spørgsmål

Hvem leder dette projekt?

Det overordnede ansvar for projektet ligger hos professor, dr.med. Torben Jørgensen, Center for Klinisk Forebyggelse og Forebyggelse. Forskningscentret har foretaget befolkningsundersøgelser i mere end 50 år. Projektet ledes af en styregruppe bestående af professor Torben Jørgensen (hovedansvarlig), professor Allan Linneberg, professor Per Fink, overlæge Michael Benros, overlæge Lene Eplov Falgaard og professor Susanne  Brix Pedersen. Postdoc Thomas Dantoft er daglig leder af projektet.

Sker der behandlinger af deltagerne?

Nej. DanFunD er et såkaldt observationelt studie, hvor man kun undersøger folk og følger dem over tid. I sjældne tilfælde henvises en deltager til egen læge, hvis der findes tegn på alvorlig sygdom (fx meget højt blodtryk).

Deltager patienter i undersøgelsen?

Nej. Der er tale om et tilfældigt udsnit af befolkningen i ti kommuner omkring Glostrup Hospital udtrukket via CPR-registeret. Vi inviterer således ikke specifikt patienter, men naturligvis vil der være nogle patienter i dette tilfældige befolkningsudsnit, som også vil komme til undersøgelsen. De bliver undersøgt på samme måde som alle de andre deltagere i studiet.

Er projektet afhængigt af økonomiske og patientmæssige interesser?

Nej. Projektet finansieres af CKFF's faste bevilling og fra en række videnskabelige fonde. Midlerne bruges til lønning af personalet og de administrative udgifter, der er i forbindelse med en befolkningsundersøgelse. Der er ingen andre klausuler på de penge, vi får. Den forskning, der foregår, er neutral over for både økonomiske og patientforeningsmæssige interesser.

Hvem kan blive samarbejdspartnere i projektet?

Alle interesserede videnskabelige institutioner inden for det pågældende område har mulighed for at deltage med delprojekter. Foruden de institutioner, som danner styregruppen i projektet, er der allerede nu etableret samarbejde med en række nationale og internationale forskningscentre. Antallet forventes at stige.

Hvem bestemmer, hvem der kan få adgang til data?

Der er nedsat en styregruppe, hvor alle henvendelser om brug af data skal behandles. Data vil kun kunne blive brugt til videnskabelige formål, og alle nye projekter skal naturligvis behandles i Den Videnskabsetiske Komité og i Datatilsynet. Styregruppen skal sikre, at der ikke sker indbyrdes konkurrence eller overlap mellem projekter, og at data bliver udnyttet bedst. I tvivlstilfælde er det den hovedansvarlige, som har det sidste ord.

Er der en holdning til, om "funktionelle lidelser" er psykiske eller fysiske?

Nej. Et af formålene med projektet er at finde årsager eller risikofaktorer til disse sygdomme. Det kan ikke på forhånd siges, hvilke risikofaktorer der er (så var projektet jo ikke nødvendigt). Først når man har fundet risikofaktorer eller årsager, kan vi planlægge både forebyggelse og rationelle behandlingsformer.

Henvises deltagerne til Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelse med henblik på behandling?

Nej. Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelse deltager i projektet som en videnskabelig institution – ikke som behandler.

Hentes der journaloplysninger på deltagerne i forbindelse med undersøgelsen?

Nej. Vi indsamler udelukkende oplysninger fra spørgeskemaer og undersøgelser. Senere sker der en kobling til forskellige registre, men det sker på en sådan måde, at enkeltpersoner ikke kan genkendes af de forskere, der behandler materialet, og koblingen til registre afstedkommer således ikke kontakt til personerne efterfølgende.

Redaktør