Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse


Forskningsfelt:

Forskningen kan overordnet inddeles i tre centrale områder: 

 1. Monitorering og analyser:
  Forskningsgruppen gennemfører løbende de kommunale Sundhedsprofilundersøgelser i Region Hovedstaden, og en væsentlig del af forskningen inden for dette område tager udgangspunkt i disse data. Forskningen inden for dette område omfatter desuden monitorering og evaluering af forløbsprogrammer gennem Evaluerings- og Analysemodellen (E&A). Resultater skal være med til at understøtte udvikling af kvalitet og sammenhæng i indsatserne på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet. Data fra Sundhedsprofilerne samt data fra centrale registre og fra de løbende befolkningsbaserede undersøgelser anvendes til forskning med særlig fokus på effekten af strukturelle indsatser.


 2. Forebyggelse:
  Forskningen inden for dette område undersøger effekten af en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser med særlig fokus på primær forebyggelse. Forskningsprojekterne er primært interventions- og implementeringsstudier. Herunder er der i øjeblikket en række igangværende forskningsprojekter:

  1. Et stort RCT-studie, som undersøger de metaboliske og adfærdsmæssige konsekvenser af at sænke saltindtaget hos familier samt at undersøge mulige strategier til at reducere indtaget af salt i den danske befolkning.
  2. Et forskningsprojekt i 6 kommuner undersøger effekten af økonomisk belønning af røgfrihed som middel til rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestoptilbud.
  3. Vores Sunde Hverdag: Med udgangspunkt i erfaringerne fra SoL-projektet er det målet med dette forskningsprojekt at udvikle en model for en koordineret, tværgående forebyggende indsats i danske kommuner. Projektet bygger på et partnerskab mellem regioner, kommuner, universiteter, Steno Diabetes Center samt CKFF.
  4. Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium udspringer af Danske Regioners udspil 'SUNDHED FOR LIVET – Forebyggelse er en nødvendig investering' fra april 2017. Laboratoriet skal - med udgangspunkt i partnerskaber og afsæt i forskning og afprøvning af nye innovative indsatser og metoder - producere ny viden og skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt. Læs mere på hjemmesiden for det sektorfrie forebyggelseslaboratorium www.forebyggelseslaboratoriet.dk.


 3. Kronisk sygdom:
  Sektionen omfatter ligeledes forskningen inden for området kronisk sygdom. Der er særlig fokus på rehabilitering samt den sårbare patient. Herunder indgår forskere i det nationale RCT-studie Aktiv Patientstøtte: Patienter med risiko for et fremtidigt højt forbrug af sundhedsydelser får tilbudt en særlig støtte fra specialuddannede sygeplejersker. Effekten på bl.a. indlæggelser og livskvalitet undersøges. Forskningsprojektet RESULT er et 5-årigt forskningsprojekt, som gennemføres på Hvidovre Hospital. Der er fokus på reduktion i den sociale udlighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde. I sektionen indgår desuden Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme og Telemedicin. Denne forskningsgruppe og forskningen er beskrevet separat.

Samarbejdspartnere

I sektionen er et stærkt ekspertlag, og en vigtig del af sektionens arbejde er at yde forskningsbaseret rådgivning til regioner, kommuner, nationale sundhedsmyndigheder, pressen, Vidensrådet og forskellige sundheds NGO'er. Vi har desuden et særlig tæt samarbejde med bl.a. Steno Diabetes Center, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og en række andre forskningsgrupper inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Redaktør