SIT - Sedentary Intervention Tríal

​Reduktion af stillesiddende adfærd i hverdagen

​​

Projektet blev gennemført ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i forbindelse med befolkningsundersøgelsen "Helbred2010" i 2010-2013. Projektet blev finansieret af Helsefonden og Lundebeckfonden.

Formålet var at undersøge, om det var muligt 1) at øge let bevægelse og mindske daglig stillesiddende adfærd og 2) at opnå helbredsmæssige gevinster ved reduceret stillesiddende adfærd og øget bevægelse i hverdagen blandt voksne stillesiddende mænd og kvinder.

Lodtrækningsforsøg

Ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed blev 171 voksne, primært stillesiddende mænd og kvinder rekrutteret fra en igangværende befolkningsundersøgelse. Deltagernes daglige bevægelsesmønster blev målt over 7 dage ved hjælp af en bevægelses-sensor påsat forsiden af låret (ActivPAL®). Monitoren måler dels bevægelse i form af acceleration, dels lårets position; således at døgnet kan kortlægges med hensyn til tid brugt i siddende/liggende stilling, tid brugt på stående stilling og tid brugt på gang/løb. Desuden fik deltagerne taget blodprøver og fik målt vægt, højde og taljeomfang. Herefter blev deltagerne ved lodtrækning fordelt til enten en interventionsgruppe eller en kontrolgruppe. Over de næste seks måneder modtog interventionsgruppen fire individuelle motivationssamtaler, med fokus på at mindske daglig stillesiddende adfærd og fremme let bevægelse. Kontrolgruppen blev opfordret til at leve som vanligt.

Efter de seks måneders interventionsperiode blev alle undersøgelser gentaget i begge grupper.

Billedudsnit fra spørgeskema 

Intervention – Reduktion af stillesiddende adfærd i hverdagen

Ved motivationssamtalerne blev deltagerne i interventionsgruppen opfordret til at sætte individuelle mål for, hvilke ændringer de ville foretage i hverdagen for at reducere stillesiddende adfærd og øge let bevægelse. De individuelle mål blev løbende evalueret og justeret. Desuden var interventionen bygget op om en række nøglebudskaber, som blev udleveret i pjecer, på postkort og på "stickers" til deltagerne. Fx "Gi' stolen en pause – rejs dig op" og "Bevæg dig lidt – tit!"

Resultater

Efter seks måneder sås i interventionsgruppen en reduktion i daglig stillesiddende tid på 2.9 %, svarende til ca.16 minutter pr dag. Denne forskel var dog ikke statistisk signifikant i forhold til kontrolgruppen, hvor den stillesiddende tid blev øget med ca. 4 minutter pr. dag. Derimod sås i interventionsgruppen små, men statistisk signifikante fald i taljeomfang (1.5 cm), i faste insulin og i HOMA insulin-resistens efter seks måneder. Data fra bevægelses-sensorerne viste, at reduktionen i stillesiddende tid i interventionsgruppen primært var blevet erstattet af stående tid og i mindre grad af gang.

Kontaktperson: Seniorforsker Mette Aadahl, mette.aadahl@regionh.dkmette.aadahl@regionh.dk, tlf: 38163117 

Reference:
Aadahl M, Linneberg A, Møller TC, Rosenørn S, Dunstan DW, Witte DR, Jørgensen T. Motivational counceling to reduce sitting time. A community-based randomized trial in adults. Am J Prev Med 2014; 47(5): 576-586.


Redaktør