Sundhedsprofil 2010

Næsten 100.000 spørgeskemaer blev i januar 2010 sendt ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner. Sundhedsprofilen 2010 er den anden sundhedsprofil for Region Hovedstaden og alle kommuner i regionen. ”Sundhedsprofil for region og kommuner 2010” består af to dele: Én rapport med fokus på risikofaktorer og sundhedsadfærd, og én rapport med fokus på forebyggelse.

Udgivelser

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010

Rapporten beskriver forskellige typer af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og risikofaktorer blandt alle regionens borgere på 16 år eller derover. Et gennemgående træk i sundhedsprofilen er fokus på den sociale ulighed i sundhed både på individniveau, men også på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden.

Rapport og sammenfatning kan downloades via linket til højre

Sundhedsprofil 2010 - Forebyggelse

Rapporten stiller skarpt på forebyggelsespotentialet blandt borgere i kommuner og Region Hovedstaden, samt hvilke handlemuligheder kommunerne har inden for sundhedsfremme og forebyggelse. 

Rapport kan downloades via linket til højre 

Datagrundlag

De forskellige temaer i sundhedsprofilen 2010 er belyst med udgangspunkt i data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2010" samt data fra centrale registre.

Spørgeskemadata

I 2010 blev der udsendt spørgeskemaer til 95.150 borgere i Region Hovedstaden. Blandt disse valgte 52,3 % (N=49.806) at returnere et udfyldt skema. I Region Hovedstaden er der er udsendt to forskellige versioner af spørgeskemaet "Hvordan har du det? 2010": Ét til borgere på 16-34 år og ét til borgere på 35 år og derover. Hovedparten af spørgsmålene er ens i de to skemaer, men enkelte emner indgår kun i ét af skemaerne. Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som var bosiddende i Region Hovedstaden 1. januar 2010. Der er udsendt 2.450 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. Til Frederiksberg Kommune er der udsendt 4.500 skemaer. Det var muligt at besvare spørgeskemaet i papirform eller elektronisk via internettet. I alt 17,5 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at benytte internettet. 

Spørgeskemaet "Hvordan har du det? 2010" til hhv. de 16-34 årige og de 35+ årige kan downloades via linket til højre

Registerdata

Registeroplysninger danner grundlag for beskrivelsen af køn, alder og etnisk baggrund i "Sundhedsprofil for region og kommuner 2010".

Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:

  • Det Centrale Personregister (CPR)
  • Uddannelsesregisteret
  • Indkomststatistikregisteret 

Kontaktinformation

Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås på mail: sundhedsprofil@regionh.dk sundhedsprofil@regionh.dk eller telefon: 3816 3060 eller 38163119.


Redaktør