Sundhedsprofil 2017

​I perioden 3. februar til 3. maj 2017 blev der sendt mere end 100.000 spørgeskemaer ud til tilfældigt udvalgte borgere i alle regionens kommuner. Sundhedsprofilen 2017 er den fjerde sundhedsprofil for Region Hovedstaden og alle kommuner i regionen.  ”Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017” består af to dele: Én rapport med fokus på risikofaktorer og sundhedsadfærd, og én rapport med fokus på borgere med kronisk sygdom.

Rekvirering af rapporter og sammenfatninger

Hver kommune/bydel kan uden beregning få tilsendt op til 15 eksemplarer af "Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Sundhedsadfærd og risikofaktorer" med tilhørende sammenfatning og op til 5 eksemplarer af "Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom" med tilhørende sammenfatning.

Yderligere eksemplarer af rapporterne kan rekvireres, så længe lager haves. Pris pr. rapport + sammenfatning = 50 kr. Pris for sammenfatning alene = 25 kr. 

Udgivelser

Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 - Sundhedsadfærd og risikofaktorer

Rapporten beskriver forskellige typer af uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og risikofaktorer blandt alle regionens borgere på 16 år eller derover, og udviklingen over tid. De indikatorer, som præsenteres, er adfærdsformer eller risikofaktorer, som belaster folkesundheden i Region Hovedstaden markant. Der er primært tale om indikatorer, hvortil Sundhedsstyrelsen har udarbejdet specifikke anbefalinger, og hvor der er et vist forebyggelsespotentiale. Derudover beskrives nye temaer i 2017, såsom brug af elektroniske cigaretter og søvnvaner. Rapporten har desuden fokus på den sociale ulighed i sundhed både på individniveau og på tværs af kommunerne i regionen.

Rapport, sammenfatning samt supplerende tabeller kan downloades via linket til højre.[MB1] 

Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017- Kronisk sygdom

Rapporten har fokus på forekomsten af en række udvalgte kroniske sygdomme blandt borgere i Region Hovedstaden og kommuner, og udviklingen over tid. Herudover stiller rapporten skarpt på borgernes risikoprofil og forbrug af sundhedsydelser. Denne viden kan bruges i forbindelse med prioritering af regionale og kommunale forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser.

Rapport, retteblad til rapport, sammenfatning og supplerende tabeller kan downloades via linket til højre. 

Faktaark

Faktaarkene indeholder oversigter over forekomsten af udvalgte typer af sundhedsadfærd og risikofaktorer samt over forskellige kroniske sygdomme i 2017, 2013 og 2010. Der findes et faktaark for hele Region Hovedstaden samt for de enkelte kommuner og de 10 københavnske bydele. Faktaarkene præsenterer den samlede forekomst samt forekomsten opdelt på køn og alder.

Faktaark for Region Hovedstaden, faktaark for hver af regionens 29 kommuner og faktaark for de 10 københavnske bydele kan downloades via linket til højre[MB3] .

Datagrundlag

Der er mange oplysninger at hente i centrale registre, men ikke alle. Der er eksempelvis sygdomme, hvis forekomst underestimeres i registre, hvorfor oplysningerne må hentes i spørgeskemaundersøgelser. I denne rapport drejer det sig om allergi, rygsygdom, slidgigt og hyppig hovedpine eller migræne. Herudover er det væsentligt at spørge borgeren selv, når det gælder informationer om sundhedsadfærd, holdninger og livskvalitet. I de to rapporter er der udover registeroplysninger benyttet data fra spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2017". 

Spørgeskemadata

I 2017 blev der udsendt spørgeskemaer til 104.950 borgere i Region Hovedstaden. Blandt disse valgte 52,6 % (N=55.185) at returnere et udfyldt skema. Spørgeskemaerne er sendt til en tilfældig stikprøve af borgere på 16 år eller derover, som var bosiddende i regionen 1. januar 2017 i perioden fra den 3. februar til d. 3. maj 2017. Der er udsendt 2.450 spørgeskemaer til hver kommune og til hver af de 10 bydele i Københavns Kommune. I Frederiksberg Kommune er der dog udsendt i alt 4.500 skemaer grundet kommunens høje indbyggertal. Derudover blev der efter særlig aftale udsendt 4.900 spørgeskemaer i hver af følgende kommuner: Gentofte, Gribskov, Høje-Taastrup og Rødovre. Borgere tilmeldt digital post fik invitationen til undersøgelsen i deres e-boks, med mulighed for at besvare spørgeskemaet elektronisk. Borgere, som ikke var tilmeldt digital post fik en postomdelt invitation med et trykt spørgeskema. Digitale og postomdelte påmindelser blev sendt ud efterfølgende til borgere, som endnu ikke havde svaret. I alt 77,8 % af de borgere, som deltog i undersøgelsen, valgte at besvare spørgeskemaet elektronisk.

Spørgeskemaet "Hvordan har du det? 2017"  kan downloades via link til højre.

Registerdata

Registeroplysninger danner grundlag for beskrivelsen af forekomsten af de fleste af de kroniske sygdomme, som beskrives i "Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017 – Kronisk sygdom". Herudover danner registeroplysningerne grundlag for beskrivelsen af eksempelvis køn, alder, uddannelse, erhvervstilknytning, samlivsstatus og etnisk baggrund. Registerudtrækkene giver også information om forbrug af sundhedsydelser og omkostninger relateret hertil.   

Der er indhentet oplysninger fra følgende registre:

  • Registre fra Danmarks Statistik:
    • BEF – Befolkningen
    • IND – Indkomst
    • IEPE – Indvandrere og efterkommere
    • UDDA – Uddannelser

• Landspatientregisteret (LPR)

• Landspatientregisteret-Psykiatri (LPR-PSYK)

• Lægemiddeldatabasen (LMD)

• Sygesikringsregisteret (SSR)

• Takstdata (Region Hovedstadens DRG-og DAGS-registreringer)

Lancering af Sundhedsprofilen 2017 den 19. marts 2018

Programmet og dagens præsentationer findes herher.[MB5]  

Kontaktinformation

Yderligere information om sundhedsprofilen kan fås på mail: sundhedsprofil@regionh.dk eller telefon: 3816 3060 eller 3816 3119

Redaktør