Kronisk sygdom og sundhedsfremme

Temagruppen har til formål at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Forskningen går på tværs af medicinske specialer, faggrænser og sektorer for at bringe patienter i fokus. 

Prioriterede områder

Vi prioriterer forskning i to nært beslægtede områder og en del forskningsprojekter involverer begge.

Patienter med komplekse problemstillinger

Mange mennesker med kronisk sygdom kan selv navigere i sundhedsvæsnet og få adgang til de ydelser, de har brug for. Mennesker med flere samtidige sygdomme, et svækket funktionsniveau, socioøkonomiske problemer eller psykiske udfordringer kan imidlertid have svært ved at få adgang til den behøvede hjælp. Området fokuserer på beskrivelse af målgrupper, prædiktion og beskrivelse af sygdomsudvikling, brug af sundhedsvæsenet samt mental, social, symptom- eller behandlingsrelateret belastning forbundet med kronisk sygdom.

Indsatser med fokus på forløb

Mange kontakter til forskellige personer og organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet kan opleves som en byrde oveni sygdommen. Området fokuserer på at afbøde konsekvenserne af livet med kronisk sygdom og omfatter bl.a. rehabilitering, støtte til egenomsorg, forløbskoordination, klinisk brug af patientrapporterede mål og organisationsformer, der tilrettelægger patientforløb.

Forskningsmetoder

Fokus er på anvendelsesorienteret og praksisnær forskning. Interventioner udvikles, pilottestes, evalueres og implementeres. Deskriptive undersøgelser, såsom målgruppeafgrænsning og prædiktion, udvikles med henblik på forskningsmæssig såvel som klinisk anvendelse. Eksplorative undersøgelser anvendes til at udvikle nye hypoteser, der efterfølgende kan afprøves, samt til at skabe ny viden, der kan anvendes til at forme fremtidig praksis og organisering af sundhedsvæsnet. Patientinddragelse er så vidt muligt integreret i udviklingen og gennemførelsen af alle projekter.

Redaktør