Udvikling af en patientcentreret organisatorisk model ved multisygdom

​– et samarbejdsprojekt mellem Grøndalslægerne, Københavns og Frederiksberg kommuner og Bispebjerg Frederiksberg hospital

Rationalet

bag udviklingen og afprøvningen af en multisygdomsmodel er, at 22% af den voksne befolkning, og mere end halvdelen af de plus 65-årige i Region Hovedstaden lever med mere end to eller flere samtidige kroniske sygdomme, og forekomsten er stigende. Det er tidligere blevet beskrevet, at en stor del af de multisyge patienter, der følges i de medicinske ambulatorier i Regionen, har ringe funktionsevne, lider af depression, hypertension og forhøjet kolesterol. Det at være multisyg har en betydelig påvirkning på hverdagslivet og udgør en byrde for patienten og for de pårørende. Borgere med kompleks multisygdom, som følges hos egen læge eller i et ambulatorium, oplever ofte alvorlige kvalitetsmangler i deres behandlingsforløb med manglende fokus på det samlede sygdomsbillede, utryghed i forhold til behandlingen, mangelfuld tværsektoriel og tværfaglig koordination med manglende samarbejde og ansvarsfordeling. Desuden overses psykiske problemstillinger ofte og forbliver uløste. Dertil findes en høj forekomst af medicineringsfejl og utilsigtede hændelser. De mest komplekse multisyge patienter tager i gennemsnit 15 præparater, og i 70 % af tilfældene er der diskrepans i medicinregistreringen mellem primær og sekundærsektoren.

I litteraturen er flere organisatoriske modeller og metoder beskrevet til understøttelse af patientforløb ved multisygdom. Det har dog vist sig, at modellerne har varierende effekt på patienternes livskvalitet og på den kliniske behandlingskvalitet. Endeligt er modellerne forskellige i forhold til, hvorvidt de effektivt kan implementeres.

Formålet

med pilotprojektet var at udvikle og afprøve en ny organisatorisk model for mennesker med multisygdom med patienten i centrum. Målet var at udvikle en patientcentreret organisatorisk model ved multisygdom til afprøvning i et cluster randomiseret studie. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem almen praksis, Københavns og Frederiksberg kommuner og Bispebjerg Frederiksberg Hospital.

Dataindsamling

Multisygdomsmodellen blev afprøvet i løbet af 2018 i en almen lægepraksis i København med et patientgrundlag på 9.000 patienter ved brug af "mix methods" til evaluering af modellen. De kvantitative data indeholdt en beskrivelse af patientpopulationen med hensyn til sygdomssammensætning, køn og alder, af målinger af patienternes opfattelse af deres forløb og behandling ved brug af PACIC-spørgeskemaet samt måling af helbredsrelateret livskvalitet og funktionsevne ved brug af EQ-5D-3L-spørgeskemaet. De kvalitative data blev indsamlet ved fokusgruppe-interviews med patienter og med de involverede sundhedsprofessionelle. Derudover blev der også foretaget et observationsstudie i almen praksis af lægekonsultationen med patient, læge og care manageren (projektsygeplejersken).

Status på projektet

Marts 2019: Pilotfasen er afsluttet, og i alt 48 patienter har deltaget i projektet. De kvantitative og kvalitative dataanalyser er færdige, og en videnskabelig artikel er under udarbejdelse.

Projektets næste fase

Efter at multisygdomsmodellen er blevet tilpasset ud fra erfaringerne opnået i pilotfasen, er det planen at tilrettelægge og forberede et cluster randomiseret klinisk forsøg med inddragelse af flere almene praksisser fra Region Hovedstaden og Region Sjælland. Trygfonden har støttet projektet økonomisk, og der er netop søgt om forlængelse af projektperioden fra Trygfonden til december 2019. 

Redaktør