PASIBO

​Physical activity and sedentary behavior in patients with inflammatory bowel disease (PASIBO)

Projektets baggrund

Ca. 53.000 voksne danskere lever med kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD), der inddeles i Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Sygdommen debuterer hyppigst i tidlig voksenalder, rammer både mænd og kvinder og medfører symptomer i form af periodevis opblussen af blodig diarré, mavesmerter og udtalt træthed. Behandlingen består i livslang medicinsk behandling, eventuelt suppleret med operativ fjernelse af dele af tarmen med risiko for stomi. Udover symptomer fra selve mave- og tarmsystemet, belastes patienter med IBD også af gener fra led, hud, øjne, og af øget risiko for knogleskørhed, depressive symptomer, øget stressniveau og lav kondition. Patienter med IBD angiver desuden nedsat livskvalitet, lavere uddannelsesniveau og sociale begrænsninger.    

Ny forskning peger på, at fysisk aktivitet og træning, som supplement til den medicinske behandling, kan have en positiv effekt på symptomer og følgevirkninger af IBD, herunder træthed, kondition, knogleskørhed og livskvalitet. 

Projektets formål 

Formålet med denne undersøgelse er derfor at udvikle og afprøve en sundhedsfremmende indsats med individuelt tilpasset fysisk aktivitet til patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom som supplement til eksisterende medicinsk behandling. 

Projektets hovedaktiviteter 

Projektet består af en del 1, hvor fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd undersøges blandt personer med IBD og sammenlignes med befolkningen som helhed. Her anvendes data fra 6.244 voksne deltagere i tre danske befolkningsundersøgelser, samt data fra 127,634 voksne deltagere i sundhedsprofil-undersøgelserne i Region Hovedstaden. Der udføres statistiske analyser af sammenhænge mellem detaljerede fysiske aktivitetsmønstre og bl.a. betændelsesmarkører fra blodprøver i befolkningsundersøgelserne og spørgeskema med oplysninger om livskvalitet. Resultaterne fra denne del af projektet anvendes i projektets del 2, som omhandler udvikling og afprøvning af en indsats til at fremme fysisk aktivitet blandt patienter med kronisk tarmsygdom. Indsatsen udvikles i tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle, så alle aspekter af patientens hverdag inddrages. Herefter afprøves indsatsen i en såkaldt pilotundersøgelse med 20 patienter, hvor indsatsens indhold og anvendelighed vurderes, og eventuelle justeringer foretages.

Projektets forventede udbytte

Projektet vil tilvejebringe vigtig og efterspurgt viden om betydningen af fysisk aktivitet for patienter med kronisk tarmbetændelse, samt udvikle en fysisk aktivitetsindsats, som er baseret på dokumenteret viden, patienters præferencer og sundhedsprofessionelles erfaringer. Indsatsen planlægges efterfølgende testet i et lodtrækningsforsøg på Bispebjerg Hospital og vil på længere sigt kunne implementeres som et tilbud i ambulatorier på danske hospitaler, hvis indsatsen viser sig virksom i forhold til at forbedre patienternes symptomer, følgetilstande og livskvalitet. 


Redaktør