Principper for projekter i Forebyggelseslaboratoriet

Til grund for projekter i Laboratoriet ligger nedenstående fem principper, der både skal ses som retningsgivende for sekretariatets arbejde og som kriterier for de projekter, der kan blive en del af Laboratoriet.

5 principper for projekter i forebyggelseslaboratoriet
​Partnerskaber på tværs af sektorer​EvalueringPraksisorienterende projekter​Forankring​Formidling

​Synergieffekt i form af fælles mål, ressource- og ansvarsfordeling.

Strukturelt og helhedsorienteret syn ("Whole systems approach") på forebyggelse.

​Et tydeligt fokus på sektorovergange.

​Større sammenhæng i forløbs- og forebyggelsesindsats.

​​Indtænke evaluering fra start.

Metodisk pluralisme.

Dokumentere effekt af forebyggelsesindsatser.

Nuanceret syn på effekt via en kombination af både virknings- proces- og effektevaluering.

Dokumentere erfaringer med partnerskaber (styrker/svagheder).

​Udspringer af konkrete behov hos partnere.

Skal omhandle en vigtig, praksisrelevant problemstilling inden for forebyggelse.

Projekterne bygger bro imellem praksisverden og forskning.

​Projekterne skal være bæredygtige, dvs. forankring og potentiale forudbredelse skal indtænkes fra start.

Vigtigt at inddrage aktører.

​Løbende vidensdeling og afrapportering.

Fokus på gensidig læring.

Samskabelse og udvikling undervejs.

Målrettet og modtagerorienteret formidling til bl.a. politiske beslutningstagere, praktikere, forskere, populærvidenskabelige kanaler, med fokus på at kommunikere impact og erfaringer.

Redaktør