Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er etableret som et resultat af en politisk beslutning i regionerne. Kommuner og praksissektoren er inviteret til at indgå i samarbejdet om Forebyggelses-laboratoriet. Det er besluttet, at Region Hovedstaden har hovedansvaret for at drive initiativet, og det er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF).

Mål for Forebyggelseslaboratoriet

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratoriums (herefter 'Laboratoriet') er etableret med udgangspunkt i regionernes generelle forskningsforpligtelse og rådgivningsforpligtelsen specifikt i forhold til forebyggelse (Sundhedsloven § 119). Målet er at bidrage til en styrket fælles forebyggelsesindsats. Laboratoriet skal skabe ny viden og bidrage til at skabe et bedre grundlag for at prioritere forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt. Fokus vil især være på de snitflader, hvor samarbejdet om forebyggelse kan styrkes til gavn for folkesundheden.

I forlængelse af det gode arbejde, der allerede sker på forebyggelsesområdet, er det målet, at Laboratoriet bliver en ramme, hvor forskellige aktører samles om at afprøve forebyggelsestiltag, både i og uden for sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer. Alle projekter i Laboratoriet skal være partnerskabsprojekter på tværs af forskellige aktører og sektorer, og idéer til indsatser skal udspringe af de aktuelle praktiske udfordringer som kommuner, sundhedsvæsen, patientforeninger m.v. oplever på forebyggelsesområdet. Udvikling af partnerskaberne tager afsæt i de enkelte partneres ansvarsområder og ekspertiser. Effekten af alle indsatser i Laboratoriet skal dokumenteres, og resultater og erfaringer deles i partnerskabet med henblik på at fremme forankring og videre udvikling i praksis.


Fundamentet - Partnerskaber som udgangspunkt for laboratoriet

Partnerskaber er selve omdrejningspunktet for Laboratoriet, da de skal danne grundlag for nye samarbejdsformer som kan bidrage til at skabe større sammenhæng og synergi i forebyggelsesindsatsen. I partnerskaberne arbejder relevante partnere sammen om et eller flere fælles mål og målet med at arbejde igennem partnerskaber er, at partnerne opnår mere i fællesskab end de kunne have gjort enkeltvist. Partnerskaberne skal desuden være med til at gøre indsatserne relevante for borgere eller patienter, og skal være til at sikre udvikling, afprøvning, implementering og forankring gennemføres i et tæt samarbejde mellem relevante aktører. På denne måde øges sandsynligheden for, at indsatsen forankres og skaber varige effekter. Centralt i Laboratoriet er en tankegang om, at det skal være muligt at afprøve nye indsatser og samarbejdsformer i et fleksibelt og eksperimentelt design.  En eksperimentel tilgang indebærer bl.a. en åbenhed over for nye idéer, som Laboratoriet kan afprøve i et validt og kvalitetssikret design og evaluere, hvorvidt de har den ønskede effekt.

Emnemæssig afgrænsning for laboratoriet

Det primære fokus for Laboratoriet er snitflader mellem forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, herunder snitfladen mellem regioner og kommuner, men også mellem fx civilsamfund og kommune. Yderligere kriterier og emnemæssig afgrænsning for projekter i Laboratoriet vil blive fastsat i samråd med styregruppen. Disse vil gælde for ét år ad gangen.

Ved spørgsmål kan henvendelse rettes til projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen Anders Blædel Gottlieb Hansen på telefon: 3816 3116.

Redaktør