Anne Sidenius

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse

Ph.d., sundhedsantropolog

Anne SideniusForskningsområde

Tværsektorielt samarbejde og ledelse, Partnerskabelse, Sektorovergange og patientforløb, Evaluering og implementering, Patienter og pårørendes oplevelser og håndtering af diagnose, sygdom og behandling, Accelererede og standardiserede forløb, Risiko- og sygdomsforståelser, Sundheds- og velfærdsteknologi, Kvalitative og participatoriske metoder, Borger- og brugerinvolvering, Samskabelse, Empowerment.

Aktuel forskning

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium
Det Sektorfri Forebyggelseslaboratoriums formål er at skabe ny viden og bidrage til at skabe et bedre grundlag for at prioritere nye typer af forebyggelsesindsatser med dokumenteret effekt. Fokus er især på de snitflader, hvor samarbejdet om forebyggelse kan styrkes til gavn for folkesundheden. 

I forlængelse af det gode arbejde, der allerede sker på forebyggelsesområdet, er det målet at laboratoriet bliver en ramme, hvor forskellige aktører samles om at afprøve forebyggelsestiltag, både i og uden for sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer. Alle projekter i laboratoriet skal være partnerskabsprojekter på tværs af forskellige aktører og sektorer, og ideer til indsatser skal udspringe af de aktuelle praktiske udfordringer som kommuner, sundhedsvæsen, patientforeninger m.v. oplever på forebyggelsesområdet. 

Udvikling af partnerskaberne tager afsæt i de enkelte partneres ansvarsområder og ekspertiser. Effekten af alle indsatser i laboratoriet skal dokumenteres, og resultater og erfaringer deles i partnerskabet med henblik på at fremme forankring og videre udvikling i praksis. Læs mere på Forebyggelseslaboratoriets hjemmeside

Samarbejdspartnere: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital.

Vores Sunde Hverdag 
Vores Sunde Hverdag er et kommunalt forankret forskningsprojekt, som anvender en ny, tværgående strategi til at styrke indsatsen for borgernes sundhed og trivsel i danske kommuner og lokalsamfund. Målet er at styrke den sociale sammenhængskraft og sikre gode strukturer og vilkår, der tilsammen kan fremme borgernes muligheder, motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen. Igennem projektet udvikles en dynamisk arbejdsmodel til brug for kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse. Modellen bygger på mobiliseringen af lokale ressourcer igennem involvering af en række lokale aktører, systematiske analyser som bringes i spil i kommunens prioriteringer samt facilitering af et aktivt samarbejde på tværs af sektorer og lokale og kommunale aktører.

 Samarbejdspartnere: Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Rødovre Kommune, Hjørring Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Frederikshavn Kommune, Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Københavns Universitet


Redaktør