Historie

​Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) blev etableret 1. januar 2018 og er en fusion mellem Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed og Afdeling for Klinisk Epidemiologi. 1. august 2018 blev Tværksektoriel Forskningsenhed også en del af CKFF. Nedenfor kan du læse om historikken bag CKFF.

Afdeling for Klinisk Epidemiologi

Den tidligere Afdeling for Klinisk Epidemiologi blev oprindelig startet op i lokaler på det gamle Kommunehospital i 1962 og hed dengang Psykologisk Institut. Instituttet blev ledet af overlæge Fini Schulsinger og den amerikanske professor i psykologi Sarnoff A. Mednick, og sammen med danske og amerikanske forskere foretog de epidemiologiske studier af psykiske sygdomme. 

Instituttet kom i 1992 ind under Københavns Hospitalsvæsen og blev omdøbt til Institut for Sygdomsforebyggelse, nu under ledelse af professor Thorkild I. A. Sørensen.  Kommunehospitalet stod for det administrative, og instituttet fik sin første basisbevilling. Forskningsprofilen blev udvidet til også at omhandle somatiske studier, så som fedme, hjertekarsygdomme og kræft.

Da beslutningen om lukning af Kommunehospitalet blev taget i 1995, overgik instituttet administrativt til Bispebjerg Hospital. Kommunehospitalet kom til at huse Center for Sundhed og Samfund, hvoraf også Institut for Sygdomsforebyggelse blev en del.

I løbet af årene er der blevet forsket inden for det psykologiske og det psykiatriske felt, men i stigende grad også det somatiske.  Udgangspunktet har været folkesundhedsproblemer og en viden om, at både arv og miljø kan ligge til grund for problemer senere i livet. Forskningen har været baseret på arkiver, registre samt undersøgelser, hvorfra data er indsamlet over en årrække.  Med disse data har man bl.a. studeret sammenhænge mellem vækst og andre faktorer i barneårene og helbredstilstanden i voksenalderen. Instituttets stærke metodologiske epidemiologiske og statistiske kompetencer og unikke datamaterialer har således ført til international forskning af højeste kvalitet gennem årtier.

I oktober 2016 overtog professor Tine Jess ledelsen af instituttet, som kort efter skiftede navn til Afdeling for Klinisk Epidemiologi. Man ønskede at åbne afdelingen op mod resten af Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og at bringe de metodemæssige kompetencer i spil i forhold til hospitalets kliniske forskere.

Således stod Afdeling for Klinisk Epidemiologi ved udgangen af 2017 som en enhed med en stærk international forskningsprofil og et stadigt stigende bidrag til udførelse og analyse af hospitalets kliniske forskning. 

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Det tidligere Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), udspringer af Medicinsk Afdeling på Glostrup Hospital, hvor overlæge Per From Hansen og 1.reservelæge Leif Hagerup i 1964 for første gang i Danmark gennemførte store befolkningsundersøgelser af voksne personer, hvor deltagerne ikke blot besvarede spørgsmål, men også blev fysisk undersøgt. I 1974 blev befolkningsundersøgelserne gjort permanente med egne lokaler og fast stab, og kaldtes "Befolkningsundersøgelserne i Glostrup". Forsker Marianne Schroll sørgede i 1982 for, at Befolkningsundersøgelserne i Glostrup kom med i et internationalt samarbejde under WHO med 34 centre i 20 lande med fokus på monitorering af risikofaktorer til hjertekarsygdomme (MONICA studierne). Ved Per From Hansens død i 1983, overtog Marianne Schroll ledelsen, fra 1990-93 var Torben Jørgensen halvdagsleder, og fra 1993-97 var Knut Borch-Johnsen daglig leder. I 1996 fik Befolkningsundersøgelserne en fast bevilling fra Københavns Amt og skiftede navn til 'Center for Sygdomsforebyggelse'. Der blev dermed råd til en fuldtidsleder, og fra 1997 blev Torben Jørgensen ansat som overlæge og daglig leder af centret. Fra 2002 blev centret en virksomhed i Københavns Amt, og fik navnet 'Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed' (FCFS). Da Region Hovedstaden blev dannet i 2007, fortsatte FCFS som et forskningscenter under Koncern Plan og Udvikling (senere Center for Sundhed). Staben steg fra 10 til ca. 60 personer og organiseredes med tre forskningsafdelinger med hver sin forskningsleder, en statistik- og datasektion samt et sekretariat. FCFS var knyttet til Københavns Universitet og Aalborg Universitet med professorater og eksterne lektorater. Fra 2001 til 2017 var FCFS kompetencecenter for epidemiologiske analyser til de nationale kliniske kvalitetsdatabaser. Ved udgangen af 2017 var FCFS et internationalt respekteret forskningscenter inden for folkesundhed med en unik bredde dækkende forskningsområderne epidemiologisk grundforskning, klinisk epidemiologi, forebyggelse og sundhedsfremme samt implementeringsforskning. Centeret rådgav om forebyggelse og sundhed på både kommunalt, regionalt og statsligt niveau.

Tværsektoriel Forskningsenhed

Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) blev etableret i 2013 som et led i den daværende sundhedsaftale. TFE blev etableret som en regional enhed til at styrke praksisnær forskning indenfor det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet. Fra 2013-2015 var overlæge, dr.med. Carsten Hendriksen forskningsleder i enheden og fra 2016 til medio 2018 var overlæge, dr.med. Ane Friis Bendix leder af enheden. TFE blev pr. 1. august 2018 en del af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og ledes i dag af sektionschef, ph.d. Michaela Schiøtz. TFE udfører og støtter tværsektoriel forskning, der har til formål at generere ny viden om sundhedsvæsenets funktion, herunder systematisk at undersøge og evaluere nye tværsektorielle sundhedsindsatser, samarbejdsmodeller og organisationsformer. TFE administrerer Tværspuljen, som uddeler 4 mio. kr. årligt til forskning, der har fokus på at forbedre samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Hovedstaden.

Redaktør