​​​​​​​​​

Tværgående evaluering af pilotprojekterne

​Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) varetager den tværgående evaluering af pilotprojekterne under Erhvervsfyrtårn Life Science. Evalueringen skal både kvalificere nuværende projekter og give input til fremtidig Offentlige-Private Innovationsprojekter.

​Parallelt med den tværgående evaluering varetager Københavns Universitet en evaluering af Erhvervsfyrtårnets partnerskabsmodel, ligesom pilotprojekterne selv indsamler data og viden til evaluering af de borger- og brugerrettede interventioner. Se figur:

Se forklarende tekst i teksten over figuren

​Formål

Evalueringen er formativ for løbende at skabe og udbrede læring og erfaring fra pilotprojekterne. Vi arbejder med to delmål. Evalueringens resultater skal både bidrage med læring og udvikling på tværs og i dybden:

 1. I dybden til den løbende udvikling af de enkelte pilotprojekter
 2. På tværs til generiske anbefalinger for offentlige og private samarbejdsprocesser fremadrettet.

Evalueringen skal også medvirke til at skabe viden og fælles læring, som kan spille ind i Erhvervsfyrtårn Life Science frem til 2030. Derfor fokuserer evalueringen også på spredning og skalering af innovation fra pilotprojekterne til andre regioner eller fagområder inden for life science.

​Fokus i den tværgående evaluering

Vi vil især sætte fokus på tre områder:

 • Samarbejde mellem offentlige og private aktører
 • Implementering af projekternes hensigter og mål
 • Skaleringspotentiale efter projektperioden

Fokusområderne vil blive beskrevet nærmere, når første fase at dataindsamlingen er afsluttet i efteråret 2022.

Aktiviteter

Aktiviteterne vil løbende blive udviklet ud fra den viden, vi opnår undervejs i dataindsamlingen. Nedenfor fremgår en foreløbig bruttoliste af aktiviteter:

 • Interviews med projektledere og projektpartnere flere gange i løbet af projektperioden
 • Fokusgruppeinterviews med henholdsvis SMV'ere og videnspartnere på tværs af pilotprojekterne
 • Desk research på projektbeskrivelser, tidsplaner mv.
 • Survey på tværs af pilotprojekterne
 • Tre workshops med fokus på læring og erfaringsudveksling. Alle projektdeltagere modtager en direkte invitation
 • Deltagerobservation af projektmøder; hvad sker der i samarbejdet, og hvordan kommunikeres der internt i projektgruppen?
 • Samlet evalueringsrapport om tværgående evaluering af pilotprojekter til maj 2023
 • Fælles videnskabelig publikation i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 • Inspirationskatalog med cases fra pilotprojekterne, der illustrerer gode eksempler på offentlige-private samarbejder.

Vil I vide mere

Kontakt gerne:
Evalueringskonsulent, Cand.scient.soc. Anna Kjær Larsen
E-mail: anna.kirstine.kjaer.larsen@regionh.dk

​Evalueringskonsulent, Cand.scient.anth. Fiona Mossman
E-mail: fiona.haustedt.mussman@regionh.dk

​Sektionschef, Sektion for Tværsektoriel Forskning Michaela Louise Schiøtz
E-mail: michaela.louise.schioetz@regionh.dk

Læs mere om de enkelte pilotprojekter


Redaktør