​​

Fokus på løbende læring i evalueringen af Erhvervsfyrtårnets Sund Vægt-projekter

​Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse varetager som partner i Erhvervsfyrtårn Life Science den tværgående evaluering af en række af de projekter, der er igangsat under indsatsområdet "Sund Vægt". Evalueringen skal medvirke til at styrke kompetencer for innovationssamarbejde mellem de private og offentlige aktører, samt sikre dokumentation og løbende læring på tværs af projekterne med fokusområder som samarbejde, implementering og skaleringspotentiale.  ​


Figuren viser en oversigt over de fem projekter under Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt, som indgår i CKFF’s tværgående evaluering
Figuren viser en oversigt over de fem projekter under Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt, som indgår i CKFF’s tværgående evaluering

​I Erhvervsfyrtårn Hovedstaden er en lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden gået sammen om at udvikle nye løsninger gennem innovative partnerskaber mellem bl.a. region, kommuner, pensionsselskaber, vidensinstitutioner og små og mellemstore virksomheder fra 2022-2030. Første tema og indsats i 2022-2023 er "Sund Vægt'. Her rettes fokus på udvikling af nye sundhedsløsninger inden for life science og velfærdsteknologi, som kan forebygge, opspore og behandle svær overvægt. 

Evalueringsteamet, som Center for Klinisk forskning og forebyggelse (CKFF) har etableret specifikt til opgaverne i den tværgående evaluering, har siden august 2022 arbejdet for at indsamle, evaluere og formidle læring og udvikling i dybden og på tværs: I dybden til den løbende udvikling af de enkelte projekter, samt på tværs til de mere generiske anbefalinger for de deltagende partnere i projektperioden. 

Evalueringen er designet som en formativ procesevaluering, der observerer og vurderer, hvordan processer og samarbejder mellem de offentlige og private aktører forløber. Evalueringen skal bidrage til at skabe fælles læring om, hvad der hæmmer og fremmer gode processer omkring samarbejde og implementering til gavn for kommende offentligt-private samarbejdsprojekter i Erhvervsfyrtårn Life Science fra 2022-30. 

Formidling og vidensdeling om projekternes evalueringsresultater sker løbende, og mange af aktiviteterne bliver udviklet undervejs ud fra den viden, som genereres i dataindsamlingen. "Vi har meget fokus på, hvordan projektgrupperne gennemfører projektet, mens projekterne selv står for eventuel effektevaluering. Vi følger derfor projekterne ret tæt og kan undervejs justere, hvordan vi indsamler data. Er der f.eks. noget, vi kan se fylder mere for projekterne, end vi havde forudset, eller er der noget, der peger i en anden retning, end vi havde tænkt, så kan vi forfølge det. Det giver plads til ny læring." udtaler Fiona Haustedt Mossman, som sammen med Anna Kirstine Kjær Larsen står for evalueringen af projekterne. 

Da de tværgående projekter i Erhvervsfyrtårnet er meget forskellige, er det vigtigt for evalueringsteamet at huske, at projekterne har forskellige forudsætninger for, hvor i forløbet de befinder sig – f.eks. opfinder nogle projekter helt nye metoder, mens andre afprøver en kendt løsning i en ny kontekst. Det, de har til fælles, er den tværsektorielle innovationsproces, og det er med henblik på denne, at evalueringsteamet genererer løbende læring, som kan bruges til at påvirke projekterne som en "feed-forward"-metodik ift. deltagernes samarbejde. 

"For mange deltagere er offentlig-private samarbejder noget nyt, så flere asfalterer, imens de kører. Derfor kan fremtidige OPI-projekter lære rigtig meget af dem. Projekterne under Erhvervsfyrtårn Life Science kører samtidig ret hurtigt, og derfor kan det være sundt for projekterne at få stillet refleksionsspørgsmål undervejs, så samarbejdet fortsat er hensigtsmæssigt for alle parter, og man får genbesøgt og justeret de fælles mål," siger Anna Kirstine Kjær Larsen. 

Dataindsamlingen består af bl.a. kvalitative interviews med projektledere, projektparter og lokale tovholdere, der skal være med til at skabe indsigt i deres motivation, værdier, succeskriterier, gode processuelle greb, ønsker, bekymringer mv. Disse interviews suppleres med en survey på tværs af projekterne. Der er desuden afholdt to workshops, og den tredje er under planlægning. Her hjælper deltagerne hinanden med at identificere eventuelle nødvendige justeringer på deres projektdesign. 

Den samlede evaluering vil blive offentliggjort i rapportform ved evalueringens afslutning i sommeren 2023. Udover at resultaterne vil være relevant for de projekter, som fortsætter i nye faser efter det første år, kan innovationsenheder både regionalt, nationalt og internationalt have en generel interesse i resultater og læring fra de første OPI-projekter under Erhvervsfyrtårn Life Science. Det er også planen at udarbejde et mere generisk inspirationskatalog, som kommende offentlige og private innovationssamarbejder kan hente viden og inspiration fra.

Hvis du er interesseret i at læse mere om evalueringen, kan du klikke her​ eller kontakte Fiona og Anna.

 
Billede af Anna K Larsen

Evalueringskonsulent, cand.scient.soc. Anna Kjær Larsen
E-mail: anna.kirstine.kjær.larsen@regionh.dk​
Billede af Fiona Mossman


Evalueringskonsulent, cand.scient.anth. Fiona Mossman
E-mail: fiona.haustedt.mossman@regionh.dk 
Redaktør