​​​​​

Sund start på livet /projekt eHOOD, sundheds- og mestringsforløb for unge

I Danmark ses, at 26 % af børn med forældre i den laveste indkomstgruppe er overvægtige, mens det gælder for 11 % af børn med forældre i den højeste indkomstgruppe (DST 2021). Yderligere er der blandt udsatte unge en øget andel, der klarer sig dårligt i folkeskolen og ikke får en ungdomsuddannelse. Den biopsykosociale model (Straub 2014) illustrerer, hvordan psykosocial sårbarhed øger risikoen for overvægt blandt børn og unge og påvirker børn og unges muligheder for at klare sig i livet, samt hvordan individets sundhedstilstand påvirker uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet og indkomst. Samtidig viser modellen, hvordan vi kan påvirke et menneskes sundhedstilstand ved at påvirke psykologiske og sociale faktorer såsom viden om sundhed, sunde vaner og støtte fra familie og omgangskreds. De psykologiske faktorer kan samlet påvirkes ved at styrke de unges livsmestring, det vil sige at gøre dem i stand til at forstå og påvirke faktorer, som har indflydelse på mestring af deres eget liv. Når det handler om forebyggelse af overvægt, indebærer livsmestring både viden om bl.a. sund kost og fysisk aktivitet og evne til at ændre mad- og motionsvaner. På samme vis kan øget livsmestring forbedre udsatte unges chancer for at få en ungdomsuddannelse. eHOOD er en interventionsindsats, som har til formål at øge livsmestring for udsatte unge i udskolingsalderen. Hypotesen er, at eHOOD ved at styrke de unges evner til at magte livet kan gøre dem i stand til både at opnå og bevare en sund vægt og at forbedre deres resultater i folkeskolen og dermed blive uddannelsesparate.

​Formål

​Formålet med pilotprojektet er at afdække eHOODs potentiale til at forebygge overvægt blandt børn. Vi vil undersøge, hvordan en effektevaluering kan tilrettelægges og gennemføres, herunder hvilke effektmål der kan anvendes til at vise resultater ift. reduktion af (risiko for) overvægt. 

Metode

Unge i alderen 13-18 år tilbydes i hold à 12-15 unge et personligt og kollektivt forløb over 28 uger. Omdrejningspunktet er e-sport. Forløbet sigter på at gøre deltagerne til såvel dygtige e-sportsudøvere som uddannelsesparate skoleelever, og samtidig får deltagerne nye venner i et fællesskab, som udvikler den enkeltes forståelse for bl.a. nødvendigheden af klar kommunikation, motion og bevægelse, sund kost og et godt søvnmønster for at kunne præstere højt inden for e-sport. Således skabes og understøttes gode vaner tidligt hos målgruppen af udsatte unge, som allerede er decideret overvægtige, og unge, som vurderes truede på trivsel, sundhed og øvrige faktorer, som kan være medvirkende til etablering af overvægt. Unge, som vurderes aktivitetsparate af lærere og pædagoger, tilbydes en plads i eHOOD. De mødes fysisk en aften om ugen i fire timer. Forløbet er velbeskrevet og struktureret i nøje rammer og tager udgangspunkt i principperne mind, body and game, hvilket vil sige, at der arbejdes bevidst med psyken, kroppen og selve spillet og med synergien mellem de tre. Undervisningen varetages af en tidligere professionel e-sportsudøver med støtte fra pædagoger, som kender deltagerne i forvejen. Formålet med at inddrage lokale pædagoger er at skabe sidemandsoplæring og dermed sikre lokal forankring, så de på egen hånd kan videreføre indsatsen og etablere nye eHOOD-forløb efter de 28 uger. Herudover tilbydes de unge en lektiementor til at sikre den faglige ballast til at blive klar til en uddannelse efter folkeskolen. Det hele foregår i tæt samarbejde med de unges forældre, og alt i alt sikres de unge opbakning både i skolen, i deres fritid og i hjemmet. eHOOD foregår typisk i en udvalgt ungdomsklub, men kan også etableres i en lokal sportsklub, som har faciliteterne hertil.

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse indgår med seniorforskerkompetencer og ressourcer i projektet og vil være ansvarlige for at udarbejde rammen for evalueringen, koordinere og varetage indsamling af kvantitative og kvalitative data, beskrive forandringsteorien samt udarbejde en plan for effektevaluering til brug ved skalering af indsatsen. ​

​Projektejer

Sincera, social innovation og kommunikation, læs mere: https://www.sincera.dk/

Kontaktperson: Partner Niels Damgaard-Jensen: niels@sincera.dk

Partnere

Center for Klinisk Forskning og forebyggelse, Sektion for Tværsektoriel Forskning
Kontaktperson: Seniorforsker Julie Grew (cand.scient.san.publ. og ph.d.): julie.grew@regionh.dk

Impactly: Digital softwaresystem til måling og rapportering af social impact, læs mere: https://www.impactly.dk/
Kontaktperson: Head for Impact Business Anton Karlsson  anton@impactly.dk

Høje-Taastrup Kommune - unge fra kommunens klubber:
https://www.htk.dk/Dagtilbud-og-skole/SFO-klubber/Fritidsklubber#kluboversigt 
Kontaktperson: Pædagogisk leder Karin Roberts:  KarinRo@htk.dk

En-to kommuner mere i Region Hovedstaden forventes tilknyttet i løbet af efteråret.

​Status

Projektet forløber fra juni 2022 til juni 2023.
Aktuelt er vi i gang med rekruttering af unge og kommunale institutioner og forberede baselinemåling inden interventionen starter i september

​​

Redaktør