Sundhedsprofiler

Sundhedsprofilen er et vigtigt planlægningsredskab for kommuners og regionens politik inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og spiller en vigtig rolle i regionens rådgivningsforpligtelse over for kommunerne. 

Desuden er de gentagne sundhedsprofiler et unikt redskab til at monitorere udviklingen af sundhedsindikatorer over tid.

Sundhedsprofilen er udgivet i 2008, 2010, 2013 og 2017. ​  

Henvendelser vdr. sundhedsprofilerne kan rettes til Sundhedsprofil teamet bestående af Maja Bülow Lykke, Maj Bekker-Jeppesen og Lone Prip Buhelt kan gøres direkte på sundhedsprofil@regionh.dk
eller direkte til projektleder Cathrine Juel Lau på 21 14 03 20 eller email: cathrine.juel.lau@regionh.dk.

Sundhedsprofilen er en beskrivelse af forskellige forhold blandt Region Hovedstadens borgere: Beskrivelsen kan indeholde forskellige emner afhængig af, hvilke emner, der er interessante på det givne tidspunkt for undersøgelserne.  Sundhedsprofilen indeholder altid information om borgernes sundhedsadfærd, generelle helbred og trivsel og sygelighed.

 

Landsdækkende undersøgelse

Sundhedsprofilen er siden 2010 en del af et nationalt koncept, hvor indhold, dataindsamling og databearbejdning er standardiseret. Regionerne har i fællesskab, sammen med KL, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, udvalgt en række fælles spørgsmål, som er kernen i de regionale spørgeskemaer, derudover har de enkelte regioner suppleret spørgeskemaet med regionale spørgsmål. Spørgeskemaundersøgelsen foregår samtidig i landets fem regioner. Formålet er, at opnå sammenlignelige sundhedsprofiler på tværs af landets kommuner og regioner samt at følge udviklingen over tid.

 

Adgang til data

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) ønsker at sundhedsprofildata bruges mest muligt og gerne i et tværfagligt samarbejde for dermed at bringe resultaterne i anvendelse i kommunerne og blandt forskere. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne i 2010, 2013 og 2017 er samlet i en national database, hvor man nemt og hurtigt kan lave egne analyser og fx. sammenligne regioner og kommuner fra hele landet med hinanden. Databasen findes her: http://www.danskernessundhed.dk/

Ønsker kommunerne at få adgang til sundhedsprofildata med personhenførbare oplysninger kræver dette en særlig ansøgning til Datatilsynet. Forskere og ph.d –studerende opfordres til at kontakte FCFS for nærmere information. 

​Sundhedsprofilerne er baseret på data fra spørgeskemaundersøgelserne "Hvordan har du det?" og registerdata fra centrale registre. For yderligere oplysninger se beskrivelse for de enkelte sundhedsprofiler.

De forskellige indikatorer opgøres altid på regions og kommuneniveau. Desuden opgøres fordelingerne for de fleste indikatorer opgøres også på sociodemografiske forhold så som køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund.

Sundhedsprofilerne gentages hvert 4.år og danner derfor også basis for at man kan se på udvikling over tid.

Den første sundhedsprofil i Region Hovedstaden blev udgivet i 2008.

Redaktør