Vores Sunde Hverdag

​Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en optimeret model for forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne. Modellen vil være dynamisk og skalerbar og målet er at skabe positive og målbare effekter på borgernes sundhedstilstand og trivsel. Kommunerne får således et nyt redskab til planlægning, prioritering og implementering af forebyggelses- og sundhedsfremmende indsatser, så der genereres mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer.

Alle borgere skal sikres gode muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv. Dette er udgangspunktet for Vores Sunde Hverdag, et kommunalt forankret forskningsprojekt, som anvender nye og effektive virkemidler til at styrke indsatsen for borgernes sundhed og trivsel i danske kommuner og lokalsamfund.

Målet er således at styrke de strukturer og vilkår, som bidrager til at fremme borgernes kompetencer, motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen, og holde fast i dem, på trods af hverdagslivets mange gøremål og udfordringer. Der sigtes mod, at resultaterne og erfaringerne vil kunne formidles og skaleres op både nationalt og internationalt, samt at skabe resultater, der er målbare i relation til sundhed, trivsel, social sammenhængskraft og sundhedsøkonomi.

Vores Sunde Hverdag tager afsæt i de gode erfaringer og resultater fra det nyligt afsluttede projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), der havde til formål at fremme bornholmske børnefamiliers sundhed og trivsel gennem påvirkning af deres indkøbs-, kost- og bevægelsesvaner. Projekt SoL modtog Folkesundhedsprisen 2016 (læs mere om projektet her). I Vores Sunde Hverdag anvendes SoL-projektets værdier og principper.  Forskning, udvikling og implementering bindes tæt sammen og borgere, professionelle aktører og beslutningstagere involveres i samskabende processer om udvikling, gennemførelse og evaluering af sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i kommune og lokalsamfund. Dette vil kunne bidrage til at mindske uligheden i sundhed og sikrer lokalt ejerskab, synergi og forankring.

Hvad ved vi?

Vi ved, at sund livsstil er stærkt påvirket af sociale forhold; at fattige, arbejdsløse, enlige forsørgere, kortuddannede, psykisk syge og indvandrere med ikke-vestlig baggrund er i større risiko for at udvikle livsstilsrelaterede sygdomme og har sværere ved at forebygge og håndtere dem end andre befolkningsgrupper. Vi ved også, at ønsket om at reducere uligheden i sundhed kræver sociale, strukturelle og sundhedsfremmende indsatser i de boligområder, hvor socialt udsatte borgere lever og bor; og vi ved, at disse indsatser virker bedre og forankres bedre, når borgerne tager ejerskab af dem og deltager i deres udvikling og gennemførelse. Endelig ved vi, at uligheden i sundhed i Danmark er stigende, og at der ikke findes lette løsninger til at mindske den. Nye tværfaglige og tværsektorielle partnerskaber er nødvendige for at forstå udfordringens kompleksitet og for at gøre noget effektivt ved den.

Overordnet har forskningen de seneste årtier vist, at koordinerede interventioner, der kombinerer strukturelle, sociale og individorienterede interventioner samt massemedie kampagner har den bedste effekt. Strukturelle ændringer, herunder ændring af politikker, lovgivning og strukturer i det fysiske miljø, har et stort potentiale til at skabe bæredygtige og langsigtede virkninger og påvirker størstedelen af borgerne. Dog kan strukturelle ændringer ikke stå alene, men skal underbygges med massemedie kampagner og individorienterede og sociale interventioner til udvalgte borgere.

Projektets status

Region Hovedstaden har 1. januar 2017 bevilget 600.000 kr. til projektet. Dette har betydet, at der kunne indsamles data fra en større gruppe borgere i de fire kommuner i forbindelse med Sundhedsprofilen 2017. Derudover har det gjort det muligt, at vi nu er i gang med de indledende analyser i projektets første fase i samarbejde med kommunerne.

Både SoL-projektet og Vores Sunde Hverdag fik i 2017 stor politisk bevågenhed i regionerne, og begge projekter blev fremhævet, da Danske Regioner for nylig lancerede et nyt forebyggelsesudspil "Sundhed for Livet" . Projekterne blev ligeledes beskrevet i en casesamling, med præsentation af gode forebyggelsesindsatser i Danmark.

Hvordan adskiller dette projekt sig fra mange andre projekter?

  • Projektet tager udgangspunkt i en grundig analyse af kommunens og lokalsamfundenes behov og aktuelle situation
  • Strukturelle ændringer, der påvirker alle kommunens borgere, prioriteres og skal understøtte de individorienterede og sociale interventioner samt massemedie kampagner
  • Der etableres et bæredygtigt samarbejde mellem kommuner, borgere, forskere, virksomheder og andre interessenter og partnere
  • Målgruppen af borgere med særlige behov inddrages fra start i udvælgelse og udvikling af de enkelte interventioner med henblik på at skabe ejerskab og forankring
  • Projektet er ambitiøst, langsigtet og skalérbart
Redaktør