Det tilbyder vi studerende

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er også undervisningssted for fysio- og ergoterapeutstuderende. Vi modtager hvert år omkring 130 studerende fra Professionshøjskolen København. 

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er universitetshospital, og patienter og pårørende vil derfor opleve mange studerende på vores forskellige afdelinger og ambulatorier. Dette gælder selvfølgelig også fysio- og ergoterapeutstuderende.  Her vil de studerende, under supervision af vores seks kliniske undervisere, gå fra at være observerende til at være selvstændigt udøvende terapeuter inden for de studerendes profession.

Undervisning på 'Bjerget'

Al undervisning foregår på Bispebjerg-matriklen. Vi er 6 kliniske undervisere, som hver har 3-5 studerende pr. hold.  For fysioterapeutuddannelsen modtager vi studerende på 1., 2. og 6. semester og for ergoterapeutuddannelsen har vi studerende på 4., 5. og 6. semester. 

Vi tilbyder også seks ugers praktik for fysio- og ergoterapeutstuderende i forbindelse med deres valgfag på 7. semester. Her er der ikke tilknyttet en klinisk underviser, men de studerende får en faglig mentor fra det speciale, de bliver tilknyttet.

Formålet med klinisk undervisning

Formålet med de kliniske undervisningsforløb er at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. De studerende får mulighed for at styrke deres kompetencer inden for undersøgelse og intervention med udgangspunkt i deres eget speciale.

For at sikre, at denne sammenhæng og kompetenceudvikling sker, modtager de studerende vejledning, supervision og relevant undervisning undervejs i deres forløb. De enkelte undervisningsseancer tager udgangspunkt i de patientforløb, som de studerende står i. Bl.a. kan der være undervisning inden for fald og balance, forflytning eller aktivitetsanalyse. 

De kliniske undervisere følger jævnligt med de studerende for at observere og supervisere i de enkelte patientbehandlinger. Der bliver også løbende afholdt samtale med de studerende, hvor der sættes mål for den studerendes læring.

Klinisk undervisning

I den klinisk undervisninger er der også fokus på refleksion. Her støtter og vejleder de kliniske undervisere den studerende i forhold til refleksion over bl.a. patientkontakt, valg af undersøgelses- eller interventionsmetode.  Vi afholder også faglige klinikker, med fokus på at skærpe den studerende refleksion i og over handling.

De studerende indgår også i det tværprofessionelle samarbejde med henblik på at skabe den bedst mulighed forløb for patienten. Ydermere deler fysio- og ergoterapeut studerende lokaler, som skaber rum for, at de studerende kan erfaringsudveksle hinanden imellem. Vi laver også en del fælles undervisninger, når emnet byder sig. Det kan både være undervisning planlagt af de kliniske undervisere, men det er altid på initiativ fra de studerende.

Patienterne

Vi sørger for, at de studerende så vidt muligt får bredde i erfaringen med patienter. De stifter bekendtskab med alt lige fra neurologi, geriatri og ortopædkirurgi til holdundervisning inden for idrætskirurgi, KOL og levercirrose. 

Med så komplekse og brede specialer er det også vigtigt, at vi har en holistisk tilgang til træning af patienter. I den kliniske undervisning har vi derfor stor fokus på, at de studerende ikke kun forholder sig til f.eks. et knæ eller en arm, men at de reflekterer over patientens samlede situation.

Undervisningen har altid udgangspunkt i de patienter, der er indlagt. De terapeutiske ydelser, patienterne har behov for, skifter hele tiden.

Udover de store specialefaglige områder har BBH specialfunktioner, som de studerende med individuel aftale kan komme i kontakt med. Bl.a. idrætsmedicinsk speciale, Palliativ afdeling, Landsdel funktion for sårcenter og neurologiske specialer (atypisk parkinson og ALS), og daghospitalsfunktion for parkinson og dystoni.

På Frederiksbergmatriklen vil de studerende møde patienter inden for specialerne reumatologi, geriatri, hjerte-/lungemedicin samt andre medicinske tilstande, hjerterehabilitering og Faldklinikken.

Den medicinske patient kan være indlagt fx på grund af obstruktive lungelidelser, hjerte og kredsløbslidelser, misbrugsproblematik, mave/tarm-problemer, diabetes, balance og faldproblemer, ryglidelser både akut og kronisk, fx stenose, discusprolaps, columnafraktur eller forskellige gigtlidelser.

Der er specialiseret ambulant fysioterapi tilknyttet det reumatologiske område, Hjerterehabiliteringen og Faldklinikken.

De enkelte semestre for fysioterapeutstuderende

Undervisningen tilrettelægges efter de enkelte semestres tema og formål.

  • På 1. semester er der især lagt vægt på bredden i fysioterapiens tilbud.
  • På 2. semester arbejder de studerende især med den akutte patient i det ortopædkirurgiske og det neurologiske område. Studerende i det psykiatriske område arbejder især med livsstilssygdomme.
  • På 6. semester arbejder de studerende især med apopleksipatienter og ortopædkirurgiske patienter. Studerende i det psykiatriske område arbejder især med den geriatriske patient, samt holdtræning og psykiatriske-fysioterapeutiske behandlinger.
  • 7. semester: Vi modtager også meget gerne studerende fra 7. semester i selvvalgt klinisk praksis.
  • Bachelor: Fra BBH udbydes jævnligt bachelorprojekter i samarbejde med vores forskningsenhed.

På alle semestre arbejder vi fx med motorisk læring, balance, styrke, koordination, kondition og respiration. Vi arbejder med kvalitetssikring og -udvikling, evidens og best practice. Der er derudover fokus på kommunikation, etik og pædagogik/motivation.

Vi veksler mellem praksisundervisning, selvstudie, workshops og teoriundervisning i den udstrækning, der er nødvendig for at varetage patientbehandlingen.

De studerende har mulighed for at overvære operationer, være med til ultralydsscanninger og for at se forskellige billeddiagnostiske undersøgelser, og de er velkomne til at deltage i fysio- og ergoterapiens forskellige faglige undervisningstilbud.

De enkelte semestre for ergoterapeutstuderende

Alle de kliniske forløb planlægges af de kliniske undervisere og tager udgangspunkt i læringsaktiviteter, som kan understøtte de studerende, så de kan opnå det fulde udbytte af semesteret.

  • På 4. semester arbejder de studerende med hele den ergoterapeutiske arbejdsproces. De studerende vil som udgangspunkt have intervention med vores neurologiske og geriatriske patienter.
  • På 5. og 6. semester vil de studerende komme på studiebesøg, for at undersøge forskellige problemstillinger med fokus på arbejdsmiljø og kvalitetssikring
  • På 6. semester arbejder de studerende ligeledes med hele den ergoterapeutiske arbejdsproces i en evidensbaseret praksis. De studerende vil overvejende intervenere ift vores neurologiske og geriatriske indlagte patienter.
  • På 7. semester modtager vi også gerne studerende i deres selvvalgte kliniske praksis.
  • Bachelor: Fra Bispebjerg Hospitale kan der være mulighed for at udbyde bachelorprojekter i samarbejde med vores forskningsenhed. 

På alle semestre arbejder vi fx med forskellige ergoterapeutiske teorier og redskaber, så som observationer ud fra de motoriske og processuelle færdigheder.

Vi arbejder med kvalitetssikring og -udvikling, evidens og best practice. Der er derudover fokus på kommunikation, etik og pædagogik/motivation.
Vi veksler mellem praksisundervisning, selvstudie, workshops og teoriundervisning i den udstrækning, der er nødvendig for at varetage patientbehandlingen.

Praktiske oplysninger

Skal du i praktik hos os, sender vi information, mødetider og ugeprogrammer om det enkelte forløb til dig på mail via dit studienummer.

Redaktør