Anæstesisygeplejerskeuddannelsen

​På Frederiksberg Hospital tilbyder Anæstesiafdelingen specialuddannelsen for anæstesisygeplejersker.

​Hvis det er muligheden for fordybelse, der motiverer dig til faglige udfordringer, så er Frederiksberg Hospital lige stedet at tage anæstesisygeplejeuddannelsen, da vi som elektivt hospital har mulighed for at planlægge vores aktiviteter og samtidig har fokus på at søge ny viden til gavn for patienterne.

Vi har 1  personaleansvarlig afdelingssygeplejerske, Lotte Stahl, og 1 praktikvejlederteam af kompetente anæstesisygeplejersker. Desuden er lægestaben veletableret og står gerne til rådighed med erfaringer og ny viden.

Det tages 1 sygeplejerske ind hvert 2. år til anæstesisygeplejeuddannelsen. Ud over denne kursist er der løbende kursister fra andre sygehuse i hovedstadsområdet på anæstesiafdelingen, intensivkursister i opvågningen og reddere i praktik ved anæstesien.

Kursisten bliver tilknyttet 2 praktikvejledere, som følger kursisten under hele uddannelsen. Vejlederne er sammen med afdelingssygeplejersken og kursisten ansvarlige for, at de fastlagte mål for uddannelsen bliver nået.

Adgangsbetingelser: 

  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Gerne 3-4 års klinisk erfaring fra intensiv, kardiologi, skadestue eller opvågning
  • Du er fagligt interesseret, og har mod på et krævende uddannelsesforløb
  • Du har gode samarbejdsevner, er fleksibel og har en opdateret teoretisk viden
  • Du har personlige ressourcer til at gennemføre uddannelsen​

Ansættelsesforhold:

Ansættelsen er tidsbegrænset, og man ansættes først 6 måneder i en introduktionsstilling. Hvis denne er forløbet tilfredsstillende, forlænges ansættelsesforholdet med 18 måneder til den egentlige specialuddannelse.

Tilrettelæggelse af uddannelsen:

Specialuddannelsen er tilrettelagt efter de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udsendt i 1997 (Cirkulære nr. 93 af 26/06/1997 om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje) samt ”Uddannelsesordningen for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje i Østdanmark”, der er udarbejdet af Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Hver enkelt kursist får en turnusplan, som dækker både introduktionsperioden og den kliniske uddannelse.

Praktikuddannelsen:

Introduktionsperioden foregår på Frederiksberg Hospital, hvor man bedøver sammen med en praktikvejleder. Overgangen til at bedøve mere og mere selvstændigt sker gradvist i sidste halvdel af introduktionsperioden.

Herefter vil uddannelsen foregå dels på Frederiksberg Hospital, som dækker specialerne urologi, ortopædkirurgi,  øjenkirurgi og opvågning, samt akutfunktion med hjertestopskalder og transporter af patienter til andre hospitaler. Dels 24 uger på Bispebjerg Hospital, hvor der er fokus på abdominalkirurgi og den akutte patient, 6 uger på Rigshospitalet i øre-næse-halskirurgien, samt 2 dage med lægeambulancen.

I løbet af introduktionsperioden og under selve specialuddannelsen vil der for at kombinere den praktiske og teoretiske uddannelse skulle tages 19 kompetencekort, som har fokus på specifikke emner, der er aktuelle for den kliniske praksis.

Teoriuddannelsen: 

Den teoretiske uddannelse afvikles i henhold til Cirkulærets krav, hvilket svarer til 1-2 timers teoretisk undervisning/uge i den kliniske uddannelse og et teorimodul svarende til ca. 200 timers undervisning.

Den er opbygget således, at der udover teoriundervisning i introduktionsperioden i egen afdeling afholdes 7 temadage, som er planlagt i samarbejde med de uddannelsesansvarlige på de københavnske hospitaler, samt 2 dages simulatortræning.

Under specialuddannelsen afholdes 2 teorimoduler: dels et naturvidenskabeligt modul på 28 dage inkl. 2 dages simulationstræning, dels et humanistisk modul på 11 dage. Herudover er der 3 dages simulationstræning, et afsluttende simulationsmodul på 2 dage og en afsluttende skriftlig opgave.

Teoriundervisningen er komprimeret, og det forudsætter, at kursisten afsætter tid til forberedelse.

Evaluering:

Kursistens praktiske færdigheder og personlige egnethed vurderes løbende. Kompetencekortene er en hjælp til at sikre de væsentligste omdrejningspunkter er med i evalueringerne.

  • Yderligere oplysninger om anæstesisygeplejeuddannelsen findes i cirkulæret​.

  • ​For yderligere oplysninger om anæstesisygeplejeuddannelsen på Frederiksberg Hospital kan afdelingssygeplejerske Lotte Stahl kontaktes på tlf. nr. 3816 3348.


Redaktør